TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ"

Biểu mẫu: "Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ" theo mẫu số B07- H | Đơn vị báo cáo. Mẫu số B07 - H BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN KHO VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Quý :.Năm : STT Tên vật tư hàng hoá dự trữ Đơn vị tính Tồn kho đầu năm Nhập Xuất Tồn kho cuối kỳ Kỳ này Luỹ kế Kỳ này Luỹ kế SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I / Lương thực 1. Thóc - Năm - . 2. Gạo - . II / Vật tư, hàng hoá dự trữ khác A. Kim khí - . B. Thiết bị - . C. Vật tư khác - . Tổng cộng Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN