TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Báo cáo kết qủa thẩm tra hồ sơ thuê đất"

Biểu mẫu: "Báo cáo kết qủa thẩm tra hồ sơ thuê đất" dùng cho Sở địa chính tỉnh ( thành phố) | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .ngày tháng .năm BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA HỒ SƠ THUÊ ĐẤT - Căn cứ đề nghị của : Ngày .tháng .năm Sở Địa chính tỉnh (thành phố) đã tiến hành thẩm tra hồ sơ về thuê đất; - Căn cứ vào kết quả thẩm định về giá thuế của Sở Tài chính; Vật giá; Sở Địa chính có nhận xét, đánh giá như sau : 1. Về vị trí địa điểm công trình : - Là phù hợp với quy hoạch (lý do?) - Không phù hợp với quy hoạch (lý do?) 2. Về quy mô đất : - Là thích hợp vì : - Không thích hợp vì : 3. Về hiện trạng khu đất : Loại đất: + + 4. Về giá thuê đất : 5. Về những vấn đề cần xử lý : - Đền bù, giải toả : - Những tồn tại vướng mắc, biện pháp giải quyết : 6. Kết luận và kiến nghị : GIÁM ĐỐC SỞ ĐỊA CHÍNH (Kýtên, đóng dấu)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN