TAILIEUCHUNG - Đề xuất mô hình phát triển cụm ngành công nghiệp ở Việt Nam theo ngành/lĩnh vực và vùng/lãnh thổ

Bài viết trình bày cụm ngành công nghiệp là sự tập trung về mặt địa lý cùa các doanh nghiệp có liên quan đến nhau trong một ngành/lĩnh vực nhất định. Để đánh giá tiềm năng hình thành và phát triển cụm ngành công nghiệp tại một khu vực địa lý nhất định, trước hết cần xác định được mức độ tập trung về mặt địa lý của một ngành công nghiệp cụ thể tại một khu vực địa lý nhất định,. . | p j XUJCT Wia HiNH PHAT T R I ^ N CgM N G A N H CONG NGHlgP- MfllTRlrtfNG KIMH nnflMH m= O i XUAT MO HINH PHAT TRIEN CUM NGANH CONG NGHl

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.