TAILIEUCHUNG - Phân tích nguyên nhân, mức độ thiệt hại do thiên tai ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và đề xuất giải pháp giảm thiểu

Bài viết này trình bày về kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra ở tỉnh Quảng Trị là khá lớn và nguy cơ xảy ra các loại thiên tai vẫn là một vấn đề bức thiết cần được giải quyết. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho các nhà quản lý có những biện pháp tích cực trong việc phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai gây ra, nâng cao nhận thức và ổn định cuộc sống cho người dân, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TRƯỜNG ðH KHOA HỌC HUẾ TẬP 1, SỐ 1 (2014) PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN, MỨC ðỘ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI Ở HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ VÀ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Hà Văn Hành*, Trương ðình Trọng**, Nguyễn Văn Linh Khoa ðịa lý – ðịa chất, Trường ðại học Khoa học Huế * Email: hanhdiahue@ ** Email: TÓM TẮT Thiên tai nói chung và lũ quét, trượt lở ñất nói riêng là những hiện tượng tự nhiên ñã gây nhiều thiệt hại về con người, tài sản và các hoạt ñộng sản xuất. Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị là ñịa bàn miền núi, thường xuyên chịu ảnh hưởng của nhiều loại thiên tai như lũ, lũ quét, trượt lở ñất Kết quả nghiên cứu và phân tích cho thấy mức ñộ thiệt hại do thiên tai gây ra ở ñây là khá lớn và nguy cơ xảy ra các loại thiên tai vẫn là một vấn ñề bức thiết cần ñược giải quyết. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho các nhà quản lý có những biện pháp tích cực trong việc phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do tác ñộng của thiên tai gây ra, nâng cao nhận thức và ổn ñịnh cuộc sống cho người dân, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Từ khóa: thiên tai, lũ quét, trượt lở ñất, mức ñộ thiệt hại, huyện Hướng Hóa. 1. ðẶT VẤN ðỀ Trên thế giới, hàng năm các loại thiên tai như: bão, lũ lụt, sạt lở, ñộng ñất, sóng thần. ñã gây tổn thất lớn cho nhiều quốc gia. Trong các loại thiên tai nêu trên thì lũ quét và trượt lở ñất thường có tần suất lặp lại lớn nhất và gây tổn thất rất nặng nề về người và tài sản ở các khu vực miền núi. Hướng Hoá là một huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị, là khu vực có ñịa hình bị chia cắt mạnh bởi hệ thống sông suối chằng chịt dọc theo hai sườn ðông và Tây dãy Trường Sơn, là ñiều kiện thuận lợi cho việc hình thành các loại thiên tai như lũ lụt, lũ quét, trượt lở ñất, ðây là nơi sinh sống chủ yếu của ñồng bào các dân tộc: Pa Cô - Tà Ôi, Bru - Vân Kiều; người dân có trình ñộ dân trí thấp, ñời sống còn nghèo nàn và lạc hậu, khả năng ứng phó và phòng tránh thiên tai còn rất thấp. Vì vậy mỗi khi thiên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.