TAILIEUCHUNG - Thực trạng triển khai định hạng tín nhiệm của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Bài viết Thực trạng triển khai định hạng tín nhiệm của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam trình bày định hạng tín nhiệm được xem là thước đo hiệu quả hoạt động, đo lường mức độ rủi ro và triển vọng phát triển của đối tượng được đánh giá. Trong quá trình hội nhập kinh tế, định hạng tín nhiệm đóng vai trò rất quan trọng trong việc tiếp cận nguồn vốn, đặc biệt là các nguồn vốn từ bên ngoài quốc gia,. . | MOI TRl/dNG KINH DOANH T H J C TRANG T R I E N KHAI DjNH HANG TIN NHIEM CUA CAC NGAN HANG THl/dNG MAI T4I VIET NAM Phung Tin Hdi Itiiu* (NHTM) vd mdt so doanh nghidp tai Vift Nam Tdm tat Dinh hgngtinnhi$m dugc xem Id thudc do thyc hien DHTN qudc te. Bdi viit sS cung cip hieu qud hogt ddng,^ do luong muc dd rui ro vdcdi nhin ting quan vi vin di dinh hmg tin triin vgng phdt trien cua ddi tugng dugc ddnh nhifm va thycttgngdjnh hgng tin nhifm cfla cdc gid. Trong qud trinh hdi nhdp Mnh te, dinh hgng ngdn hdng thuong mai Vift Nam. tin nhiim ddng vai trd rdt quan trgng irong viie tiip cgn ngudn von, dgc biit Id cdc ngudn vdn tic 1. Mpt si van de 1^ lu

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.