TAILIEUCHUNG - Chiến lược sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu của phụ nữ nông thôn miền Trung

Bài viết này trình bày tổng quan và phân tích các nghiên cứu liên quan gần đây làm rõ chiến lược sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu của phụ nữ nông thôn miền Trung. nội dung chi tiết của tài liệu. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 4, Số 2 (2016) CHIẾN LƯỢC SINH KẾ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA PHỤ NỮ NÔNG THÔN MIỀN TRUNG Huỳnh Thị Ánh Phương Bộ môn Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Email: anhphuonghus@ TÓM TẮT Bài báo này thông qua tổng quan và phân tích các nghiên cứu liên quan gần đây làm rõ chiến lược sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu của phụ nữ nông thôn miền Trung. Kết quả cho thấy các hoạt động sinh kế truyền thống của phụ nữ nông thôn như trồng trọt và chăn nuôi đang bị tác động nặng nề bởi các biểu hiện của biến đổi khí hậu. Phụ nữ thực hiện một số chiến lược sinh kế thích ứng trong sản xuất nông nghiệp hoặc đa dạng hóa các hoạt động theo hướng phi nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện địa phương và hoàn cảnh cá nhân. Những chứng cứ thực tiễn nhấn mạnh sự cần thiết phải nghiên cứu và xem xét một cách cụ thể tác động và chiến lược sinh kế thích ứng của phụ nữ trong từng ngữ cảnh cụ thể khi xây dựng các chiến lược hoặc kế hoạch hành động giảm thiểu tính tổn thương của phụ nữ hoặc thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu để đảm bảo tính hiệu quả và bền vững hơn. Từ khóa: biến đổi khí hậu, chiến lược sinh kế, phụ nữ, thích ứng. 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ Biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường và đời sống kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008; 2011), Việt a đư đ nh gi à ột tr ng nh ng nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng và khu vực nông thôn miền Trung là một trong nh ng vùng nhạy cảm và chịu nhiều t động nhất của biến đổi khí hậu. Nh ng nghiên cứu gần đây ở Việt a đã h thấy biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sinh kế của người dân ở vùng nông thôn [7; 10; 4; 1]; và phụ n là nhó đối tư ng chịu nhiều rủi ro và dễ tổn thương nhất do sinh kế truyền thống của họ hầu như phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên [7; 9; 8]. Dựa trên các kết quả này, c đề xuất giải pháp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.