TAILIEUCHUNG - Hiệu quả làm sạch đại tràng của dung dịch polyethylene glycol ở trẻ em

Bài viết đặt vấn đề về dung dịch polyethylene glycol (PEG) làm sạch đại tràng trước mổ hiệu quả, rút ngắn thời gian nằm viện, dễ thực hiện, không gây khó chịu nhiều cho bệnh nhi cũng như không cần phải thực hiện nghiêm ngặt chế độ ăn trước mổ. | Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ bản của Số 1 * 2012 Nghiên cứu Y học HIỆU QUẢ LÀM SẠCH ĐẠI TRÀNG CỦA DUNG DỊCH POLYETHYLENE GLYCOL Ở TRẺ EM Chìu Kín Hầu*, Trương Nguyễn Uy Linh** TÓM TẮT Đặt vấn đề: Dung dịch polyethylene glycol (PEG) làm sạch đại tràng trước mổ hiệu quả, rút ngắn thời gian nằm viện, dễ thực hiện, không gây khó chịu nhiều cho bệnh nhi cũng như không cần phải thực hiện nghiêm ngặt chế độ ăn trước mổ. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thử nghiệm lâm sàng có nhóm chứng ngẫu nhiên Kết quả: Nghiên cứu trên 150 bệnh nhi. Hiệu quả làm sạch đại tràng của dung dịch PEG cao hơn so với phương pháp thụt tháo. Ngoài ra, dung dịch PEG không làm thay đổi nhu động cũng như biến chứng sau mổ. Do giảm được thời gian chuẩn bị trước mổ, phương pháp rửa toàn ống tiêu hóa này làm giảm đáng kể thời gian nằm viện của bệnh nhi. Kết luận: Sử dụng dung dich PEG làm sạch đại tràng trước mổ ở trẻ em có thể là phương pháp thay thế tốt hơn so với phương pháp thụt tháo thông thường. Từ khóa: Dung dịch polyethylene glycol, chuẩn bị đại tràng trước mổ, thụt tháo ABSTRACT THE CLEANING BOWEL EFFECT OF POLYETHELENE GLYCOL SOLUTION IN CHILDREN Chiu Kin Hau, Truong Nguyen Uy Linh * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 – 2012: 113 - 118 Background: Not only considered safe in children, using polyethelene glycol solution for bowel cleaning provides a more effective, shorter hospitalization time, easier- to -do method as compare to the wash out. Method: Randommized control trial Result: 150 patients take part in the research. More effective in cleaning bowel is proved in PEG solution. Moreover, this solution does not alter the bowel movement and postoperative complications as well. Due to shortening the preoperative time, whole gut solution certainly reduces the total hospitalization time. Conclusion: PEG solution for bowl preoperative preparation may be a better alternative to traditional wash out method. Key words: Polyethelene glycol solution, bowl .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.