TAILIEUCHUNG - Cải cách thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam: Nhìn lại để bước tiếp

Bài viết Cải cách thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam: Nhìn lại để bước tiếp trình bày Thực tiễn đổi mới kinh tế gần 30 năm qua ở nước ta đã chứng tỏ mỗi khi có cải cách thể chế kinh tế mạnh mẽ theo cơ chế thị trường thì nền kinh tế lại có thêm động lực để tăng trường và phát triển,. . | NGHIEN COU TRAO DOI CAI CACH THE CHE KINH TE THj TRl/CfNG 6 VIET NAM: NHIN LAI DE Bl/dC TIEP Nguyin 0inh Cung*, Nguyin Thi Luyin** T6mtat: le (chinh thtic, phi chmh thiic, khdch quan, chii Thirc tien ddi mdi kinh te gdn 30 nam qua & quan,.) tao thanh khu6n kh6 diiu chinh lianli nudc ta da chirng td mdi khi co cdi cdch thi chi vi cua t6 chiic, ck nhSn trong xa hoi va nhung kinh te manh me theo ca chi thi trudng thi nin hanh vi do thuong dugc dinh huong bdi he kinh ti Iqi co them dgng luc di tdng trudng vd thong khuy6n khich do thS chl t^o ra. Th8 che phdt trien. Tity nhien, trong bdi cdnh kinh ti trong bai vi§t nay dugc hiSu theo nghia hep nhu trong vd ngoai nudc cd nhiiu thay doi, du dia di trinh b^y tren day. phdt trien tie cudc cdi cdch ndm 1986 da hdu nhukhongcdn, nhieu "niit thdt" vi thi chi kinh CM cdch th6 ch8 kinh t6 thi trudng la qud trinh ti ddxudt hien, ddi hoiphdi co nhOng cdi cdch thidt ISp, b6 sung vk thay d6i h§ thfing cac quy the che kinh ti thi trudng tiep theo. Tht^c ti, thdi t4c, luat le, truoc hit la cac quy tSc luat le chfnh gian qua, cdi cdch the chi kinh ti dd dugc day thiic; cung vdi vide xay dung cdc dinh che thi manh vd dugc coi la mot trong ba khdu dot phd trudng. Cai each the che kinh t^ thi tnidng d chiin luge. Sau khi diim qua quan niem vd muc nudc ta nham thiic day qua trinh ddi mdi kinh te, tiiu cua cdi cdch thi chi kinh ti thj trudng, ddnh chuydn doi manh me ndn kinh te sang kinh te tiii gid khdi quat vi mgt sd kit qud cdi cdch thi chi trudng hien dai, day du theo cac chuan muc kinh te thi trudng d nudc ta thdi gian qua, bdi dugc quoc td thua nhan. Cai each the che kinh te viit se tap trung xdc dinh mot so "nut thdt" thi thi trudng lam thay doi vai trd, chiic nang ciia thi chi kinh ti chu yiu lam cdn trd qud trinh doi tnidng va quan he gifta Nha nudc vdtiiitrudng, mdi, phdt triin kinh te nudc ta. Tren ca sd do, lam cho thi tnrdng, nhdt Id thi trudng cdc ydu ti bdi viit se di xudt mot so gidi phdp tiep thecal sdn xudt hoat dgng ddy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.