TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm giàn khoan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cơ khí Hàng hải – PTSC M&C

Đề tài nghiên cứu và tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm một giàn khoan; xây dựng hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo cho hệ thống hoạt động có hiệu quả; giảm tỷ lệ các sản phẩm hỏng, chi phí do kém chất lượng. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN VĂN THỌ PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM GIÀN KHOAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀNG HẢI PTSC M&C LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐỖ THÀNH PHƯƠNG Hà Nội – 2013 Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Bản luận văn tốt nghiệp với đề tài “Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm giàn khoan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cơ khí Hàng hải – PTSC M&C” này là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân tác giả; được tích hợp giữa quá trình công tác tại Công ty Cổ phần dịch vụ cơ khí hàng hải và quá trình học tập tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức kinh điển, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn và dưới sự hướng dẫn khoa học của Tiến sĩ Đỗ Thành Phương - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các số liệu và những kết quả trong luận văn là trung thực, các đánh giá, kiến nghị đưa ra xuất phát từ thực tiễn và kinh nghiệm. Một lần nữa, tôi xin khẳng định về sự trung thực của lời cam kết trên./. Tác giả Nguyễn Văn Thọ Nguyễn Văn Thọ Khóa 2010-2012 i Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN --------------------------------------------------------------------------- i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ----------------------------------- vi DANH MỤC CÁC BẢNG -------------------------------------------------------------- vii DANH MỤC CÁC HÌNH ---------------------------------------------------------------viii MỞ ĐẦU ------------------------------------------------------------------------------------- 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ------------------------------------------- 4 . Khái quát chung về sản phẩm và chất lượng sản phẩm ------------------- 4 . Khái niệm về sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    59    0    22-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.