TAILIEUCHUNG - Kết quả đánh giá khả năng hấp thụ CO2 của một số trạng thái rừng ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bài viết đi sâu phân tích khả năng hấp thụ CO2 của một số trạng thái rừng ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đề xuất chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở lãnh thổ nghiên cứu. nội dung chi tiết của tài liệu. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 6, Số 1 (2016) KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA MỘT SỐ TRẠNG THÁI RỪNG Ở HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Hứa Thị Diệu Hằng1*, Hà Văn Hành2 1 2 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế * Email: thanhhang8384@ TÓM TẮT Nam Đông là huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi có điều kiện rất thuận lợi để phát triển rừng và nghề rừng. Ngoài chức năng phòng hộ và cân bằng sinh thái, rừng Nam Đông có khả năng hấp thụ CO2, góp phần vào việc giảm thiểu khí nhà kính, hạn chế sự biến đổi khí hậu. Thông qua việc giải đoán ảnh viễn thám và kết quả đo, đếm, tính toán ở các ô tiêu chuẩn ngoài thực địa đã xác định được diện tích, sinh khối và khả năng hấp thụ CO2 của 4 trạng thái rừng ở huyện Nam Đông. Kết quả nghiên cứu cho thấy rừng giàu thể hiện khả năng hấp thụ CO2 lớn nhất với tổng Ct hấp thụ là 106,581 tấn/ha, rừng trung bình 67,29 tấn/ha lượng CO2, rừng nghèo 40,561 tấn/ha và rừng chưa có trữ lượng rất thấp, chỉ có 0,842 tấn/ha mỗi năm. Trên cơ sở đó, bài báo đề xuất chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở lãnh thổ nghiên cứu. Từ khóa: Sinh khối; khả năng hấp thụ CO2; Trạng thái rừng; huyện Nam Đông. 1. MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, việc nghiên cứu khả năng hấp thụ CO2 của các trạng thái rừng làm cơ sở khoa học cho việc tính toán hiệu quả kinh tế của rừng, cũng như đề xuất tín chỉ carbon là vấn đề đang được quan tâm ở nhiều quốc gia trên thế giới. Nam Đông là huyện miền núi, nằm ở phía Tây Nam tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích tự nhiên là ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp có rừng chiếm ha (85,4%) [1], [2]. Nhìn chung, Nam Đông có điều kiện rất thuận lợi để phát triển rừng và nghề rừng. Ngoài chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường, đảm bảo cân bằng sinh thái, rừng Nam Đông có khả năng hấp thụ CO2 nhằm góp phần hạn chế biến đổi khí hậu khu vực. Vì vậy, việc đánh giá khả năng hấp thụ CO2 của một số

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.