TAILIEUCHUNG - Đánh giá tài nguyên tự nhiên phục vụ phát triển du lịch sinh thái tỉnh Gia Lai

Nghiên cứu đề tài "Đánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch tự nhiên" nhằm đề ra các giải pháp để du lịch sinh thái tỉnh Gia Lai phát triển một cách nhanh chóng và bền vững là một vấn đề có tính cấp thiết. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học Huế Tập 2, Số 1 (2014) ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN TỰ NHIÊN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TỈNH GIA LAI Đinh Thị Mỹ Hằng Học viên cao học, Khoa Địa lý - Địa chất, Trường Đại học Khoa học Huế Email: dinhmyhangcdspgl@ TÓM TẮT Du lịch sinh thái tuy mới được phát triển trong những năm gần đây nhưng có những đóng góp ngày càng lớn đối với kinh tế - xã hội và tài nguyên, môi trường. Gia Lai là một tỉnh miền núi thuộc Bắc Tây Nguyên có nhiều tiềm năng tự nhiên phục vụ phát triển loại hình du lịch này. Tuy nhiên, DLST của Gia Lai phát triển chưa rõ nét, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Dựa vào hệ thống các chỉ tiêu được lựa chọn, tác giả đã tiến hành đánh giá tổng hợp 11 điểm DLST tự nhiên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 4 điểm được xếp hạng Thuận lợi và 7 điểm được xếp hạng Khá thuận lợi. Mức độ thuận lợi của các điểm DLST tự nhiên được đưa vào đánh giá là một trong những cơ sở để đưa ra định hướng, đề xuất giải pháp phát triển DLST tỉnh Gia Lai một cách hiệu quả, bền vững, góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường. Từ khóa: Du lịch sinh thái tự nhiên, đánh giá tài nguyên du lịch, Gia Lai. 1. MỞ ĐẦU Ngày nay, xu hướng chung của toàn thế giới coi du lịch nói chung, du lịch sinh thái (DLST) nói riêng như là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá [1]. DLST trên thế giới hiện nay được tiếp cận dưới góc độ là một nhu cầu tìm về với tự nhiên trong bối cảnh môi trường nhân tạo biến đổi theo hướng tiêu cực với sức khỏe con người (ô nhiễm công nghiệp, khói bụi giao thông, gia tăng dân số và đô thị hóa). Tây Nguyên là một trong bảy vùng du lịch đặc trưng đã được xác định trong Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Một trong những hướng khai thác sản phẩm đặc trưng của vùng là nghỉ dưỡng núi; tham quan nghiên cứu hệ sinh thái cao nguyên gắn với các sản vật hoa, cà phê, voi [2]. Nằm phía Bắc Tây Nguyên, Gia Lai là tỉnh có tiềm năng rất lớn về du lịch đặc biệt là tài

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.