TAILIEUCHUNG - Đời sống công nhân đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1960

Bài viết này giới hạn trong việc tìm hiểu về đời sống công nhân đô thị miền Nam giai đoạn 1954 - 1960, nhằm góp thêm tư liệu giúp hiểu đầy đủ hơn về lịch sử dân tộc nói chung, lịch sử công nhân miền Nam nói riêng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975). | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 5, Số 2 (2016) ĐỜI SỐNG CÔNG NHÂN ĐÔ THỊ MIỀN NAM GIAI ĐOẠN 1954-1960 Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thanh Huyền*, Đặng Nữ Hoàng Quyên Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế *Email: ntthuyenhue@ TÓM TẮT Sống dưới chế độ Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm, đời sống công nhân đô thị miền Nam luôn chìm đắm trong tình trạng tối tăm. Thất nghiệp, lương thấp, thời gian làm việc khắc nghiệt, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tự do nghiệp đoàn hạn chế, là những vấn đề thường xuyên đe dọa đời sống công nhân. Từ khóa: Công nhân, đời sống, đô thị, miền Nam. Sau khi lên nắm chính quyền, được sự hậu thuẫn của Mỹ, chính quyền Ngô Đình Diệm đã thực hiện chủ nghĩa thực dân kiểu mới lên toàn miền Nam Việt Nam. Đàn áp, khủng bố, bóc lột đi đôi với mua chuộc, lừa bịp, chia rẽ đó là hai mặt của chính sách thực dân kiểu mới của Mỹ. Hệ quả của chính sách này đã dẫn đến đời sống công nhân lao động miền Nam rơi vào tình cảnh khốn đốn. Tuy nhiên, do hạn chế về tư liệu, đời sống công nhân đô thị miền Nam chưa được phản ánh đầy đủ trong các công trình nghiên cứu lịch sử, hoặc các công trình liên quan. Việc nghiên cứu một cách đầy đủ và có hệ thống về đời sống công nhân đô thị miền Nam dưới chính sách của chính quyền Ngô Đình Diệm vì vậy là hết sức cần thiết, có ý nghĩa về nhiều mặt. Bài viết này giới hạn trong việc tìm hiểu về đời sống công nhân đô thị miền Nam giai đoạn 1954 - 1960, nhằm góp thêm tư liệu giúp hiểu đầy đủ hơn về lịch sử dân tộc nói chung, lịch sử công nhân miền Nam nói riêng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975). 1. Thời gian và điều kiện lao động Về thời gian lao động, Luật lao động của chính quyền Ngô Đình Diệm quy định công nhân ngày làm 8 giờ, tuần làm 48 giờ, mỗi năm được nghỉ 6 ngày có lương hoàn toàn và 12 ngày hưởng nửa lương trung bình. Nhưng trên thực tế, những quy định này không được thực hiện. Để bóc lột công nhân lao động, giới chủ thường .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.