TAILIEUCHUNG - Bài giảng Hóa học hữu cơ - Chương 3: Hiđrocacbon không no

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hiđrocacbon không no, công thức tổng quát của Anken, đồng phân và danh pháp, phản ứng cộng,. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. chi tiết nội dung tài liệu. | Chương III HIĐROCACBON KHÔNG NO Thế nào là hiđrocacbon không no? Sự phân loại hiđrocacbon không no. Cho ví dụ. HIÑROCACBON KHOÂNG NO Maïch hôû Maïch voøng Anken Ankenin Ankin Polien Xicloanken Xicloankin Xiclopolien A- Anken: Thế nào là anken? Viết công thức tổng quát của anken ? Anken là hiđrocacbon không no mạch hở chỉ có một nối đôi . Công thức chung: CnH2n Với n ≥2 I- Đồng phân và danh pháp: Lấy ví dụ về những đồng phân có thể có của anken? Làm bài tập ( 163). Phân biệt đồng phân hình học theo hệ danh pháp Cis – Trans với hệ danh pháp Z - E 1) Đồng phân: Đồng phân cấu tạo - Đồng phân về vị trí của liên kết đôi. - Đồng phân về mạch cacbon Đồng phân hình học - Theo hệ danh pháp Cis – Trans. - Theo hệ danh pháp Z – E Cơ sở để xác định độ hơn cấp là : số thứ tự của điện tích hạt nhân (Z) liên kết với nguyên tử - H<- CH3< - NH3 < -OH< -Cl <-Br 1 6 7 8 17 35 Nếu nguyên tử gắn trực tiếp vào là đồng nhất thì cần xét đến nguyên tử tiếp theo -CH2-H< - CH2-CH3<- CH2-OH <- CH2-CH=O Cho biết loại đồng phân dưới đây: Đồng phân quang học 2) Danh pháp Nghiên cứu giáo trình và gọi tên các chất và gốc hiđro dưới đây: Gọi tên chất sau đây: Hãy nêu quy tắc gọi tên anken theo danh pháp IUPAC II. Tính chất vật lí (Sv đọc sách, tự tìm hiểu và tóm tắt tính chất vật lý của anken) III. Tính chất hóa học SV thảo luận (5phút) Dựa vào đặc điểm cấu tạo của anken hãy dự đoán tính chất hoá học có thể có, khả năng phản ứng,cơ chế phản ứng của anken. Nhận xét chung: - Anken là hợp chất chưa no nên nó luôn có xu hướng cộng hợp để trở thành hợp chất no bền về mặt năng lượng, - Trong anken trung tâm phản ứng cao nhất là liên kết đôi C = C. Liên kết đôi gồm 1 lk (E (C–C) =83kcal/mol) và 1lk (E (C –C)= 63kcal/mol) . Năng lượng dùng để cắt lk nhỏ hơn lk . - Electron linh động di chuyển dễ dàng trong vùng không gian rộng lớn nên dễ dàng tham gia phản ứng với tiểu phân mang điện tích dương. Vì vậy: - Anken dễ tham gia phản ứng cộng theo cơ chế AE, AR( AE thuận lợi về mặt năng lượng) ,

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.