TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại"

Biểu mẫu: "Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại" theo mẫu số S04-H ban hành kèm theo quy định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/ 1996 của Bộ tài chính. | Bộ, (Sở) : . Mẫu số: S04 -H Đơn vị : (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Số . Ngày thángnăm Loại chứng từ gốc : . Ngày tháng ghi sổ CHỨNG TỪ NỘI DUNG NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH (CHỨNG TỪ GỐC) GHI .TÀI KHOẢN Tổng số tiền GHI CÁC TÀI KHOẢN Số hiệu Ngày tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 Cộng (Kèm theo gồm các số ) Người lập biểu Phụ trách kế toán (Ký) (Ký) Họ tên : Họ tên : 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN