TAILIEUCHUNG - Tài liệu: Tóm tắt ngôn ngữ lập trình C

Kiểu dữ liệu có liên quan chặt chẽ với việc khai báo biến, hằng. Điều này là đương nhiên, bởi lẽ khi khai báo một biến nào đó bạn phải định kiểu dữ liệu tương ứng cho nó, còn việc hiểu biến, hằng là gì? Kiểu dữ liệu là gì? Tôi xin trình bày một cách nôn na, chắc là không chặt chẽ, . | KS 20_CNTT - HKKXN Tù Ò trang sách Cỏm nghĩ Tôi viêt lên những dòng này không muc đích gl khác ngoài 1. Ghi chép lai những gl mình tiêt. 2. Chia xẻ kiên thức -với những ng êi ban thân của Tôi và mong đưdc góp ý kiến những chô Sai và thiêu sót đê đưdc tô Sung kiến thức . V -vây những dòng chữ này không may ai có- cầm phải nó xin đừng hỏi Tôi là ai vl Tôi chỉ là kẻ vô danh với các tan và hãy xem đây là những dòng chữ nguyêch ngoac mà thôi. Tôi xin nói thât môn C này Tôi còn phải thi lai đay Xôn chân thành cảm dn Hà Xệi ngày 20 tháng 2 năm 2004 Tảc giẫ Tóm tắt ngôn ngữ lập trình C 1 KS 20_CNTT - HKKXN Giới mgậu Mét cuôn C dày tíi h n 500 trang dó là cuôn sách hoàn hảo. Còn dây Tôi chỉ dưa ra dư ỉc phưứny pháp doc và hiểu dMc p hần nào cuốn sách dó thôi. Tôi hi vong cuôn sách C và thêm những lừi giải thích này cảa Tôi những ai chưa tiêt sẽ hiểu ra phần nào. Tôi nhắc lai dây chỉ là những lìĩi giải thích do Tôi hiểu khi doc sách. Chính vì -vây mà Tôi dăt cho nó cái tên là Tóm tắt ngôn ngữ lập trình C Tóm tắt ngôn ngữ lập trình C 2 KS 20_CNTT - HKKXN PHẨN 1 CẤU TRÚC MỘT CHƯƠNG TRÌNH C. 1. CÁC INCLUDE . Đây là các thư viện của người lập trình đã được Turbo C định nghĩa sẵn cho người lập trình. Khi viết chương trình người lập trình cần khai báo nó. Một số thư viện thường dùng là - Thư viện include là thư viện Vào Ra chuẩn. - Thư viện include là thư viện - Thư viện include là thư viện cho phép sử dụng các xâu kí tự. - Thư viện include cho phép sử dụng các hàm toán học như . - Thư viện include là thư viện cho phép khai báo động bộ nhớ. Đây là một số thư viện thường dùng ngoài ra còn một số thư viện khác nữa mong tự tìm hiểu . Chú ý Khi viết chương trình nhất thiết phải khai báo thư viện tương ứng nếu không máy sẽ báo lỗi. 2. Hàm chính Đó là hàm main tạm thời bạn hãy sử dụng nó còn phần giải thích xin được trình bày trong phần Xây dựng và sử dụng Hàm . 3. Thân chương trình Được bắt đầu bằng dấu khóa tương đương với BEGIN trong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN