TAILIEUCHUNG - Đổi mới công tác giáo dục ngoại khóa, góp phần nâng cao giáo dục toàn diện cho học sinh

Hoạt động giáo dục ngoại khóa là một phần quan trọng trong nội dung giáo dục học sinh có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với nội dung giáo dục. Mời các bạn tham khảo! | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC VĂN LANG QU ÓP PHẦ Hà Thị Kim Sa T O DỤ Â AO HẤT ƯỢ TOÀ D Ệ HỌ S H OẠ KHÓA, O DỤ RENOVATE THE MANAGEMENT OF EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES, CONTRIBUTING TO IMPROVING THE QUALITY OF COMPREHENSIVE EDUCATION FOR STUDENTS HÀ THỊ KIM SA TÓM TẮT: o t n o ngo i khóa là m t phần quan trọng tron n un o ọ s n , có mối quan hệ gắn bó u với n un o chính khóa. Để p ứn ến lượ ào t o on n ườ , t ếp t ẩy m n ổ mớ quản lý o là u t t yếu; tron , n n b ện p p ổ mớ quản lý o t n o n o t trườn p ổ t n n m p ố ết ợp o t n o n o vớ o n ướn ến n n o t lượn o n o ,n n o t lượn o toàn ện ọ sinh, p ứn xu t ế p t tr ển, n ập quố tế. Từ khóa: ổ mớ quản lý o t n o n o ,n n o t lượn , o toàn d ện ọ s n . ABSTRACT: Extra-curricular activities are an important part of the educational content for students, which have an organic connection with the formal educational programs. In order to meet the human training strategy, renovation of the education management is indispensable. Among them, the methods to modernize extra-curricular activities in schools in order to coordinate the extra-curricular activities with the formal education to improve the quality of comprehensive education in general, meet the requirements of development trend, international integration is necessary. Key words: renovate the management of extra curricular activities, quality improvement, comprehensive education for students. dục, đào tạo; tăng cường nề n p, kỷ cương và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng xã hội, ý thức, trách nhiệm của công dân, xây dựng nền tảng gia đình, ý chí phụng sự Tổ quốc, xã hội, cộng đồng. 1. ẶT VẤ Ề Mục tiêu định hướng năm học 2017 2018 là năm học ti p tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, đào tạo nhằm tạo sự chuyển bi n căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo TS. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở - Trung

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN