TAILIEUCHUNG - Bài giảng Công ước Liên hiệp quốc về Quyền Trẻ em (CƯQTE/CRC)

Bài giảng Công ước Liên hiệp quốc về Quyền Trẻ em (CƯQTE/CRC) nêu lên nhận thức sâu sắc hơn về trẻ em và hiểu được khái niệm Quyền Trẻ em; nêu được sự khác nhau giữa nhu cầu và quyền; hiểu được bối cảnh lịch sử, cấu trúc và tinh thần cơ bản của Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em. | Công ước Liên hiệp Quốc về Quyền Trẻ em (CƯQTE/CRC) Hà Nội, 26/3/2015 CRWG Giảng viên: Ths. Lê Thi Khánh Vân Điều phối viên Quốc gia về Bảo vệ Trẻ em Tổ chứcTầm Nhìn Thế giới Mục đích Nhận thức sâu sắc hơn về trẻ em và hiểu được khái niệm Quyền Trẻ em Nêu được sự khác nhau giữa nhu cầu và quyền Hiểu được bối cảnh lịch sử, cấu trúc và tinh thần cơ bản của Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em ( sau đây viết tắt là CƯQTE/CRC) Hiểu được quy trình thưc hiện, theo dõi, báo cáo CƯQTE Trẻ em là: CƯQTE quy định/Điều 1: ‘Trong phạm vi của Công ước này, :trẻ em có nghĩa là mọi người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp luật pháp áp dụng với trẻ em đó qui định tuổi thành niên sớm hơn’ Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em của Việt Nam quy định/Điều 1: “Trẻ em quy định trong Luật này là công dân Việt Nam dưới mười sáu tuổi.” Luật Thanh niên 2005/Điều 31: ‘Áp dụng Công ước quốc tế về quyền trẻ em đối với thanh niên từ đủ mười sáu tuổi đến dưới mười tám tuổi’ Nhu cầu - Quyền Nhu cầu Là những đòi hỏi cơ bản chính đáng mà một người phải có để đảm bảo tồn tại và phát triển một cách tốt nhất. Khác nhau với những nhóm người khác nhau, ở thời điểm khác nhau Giống nhau đối với tất cả mọi người mọi lúc Một số người, nhóm người có thể bị bỏ qua Không chối bỏ ai Có thể không được đáp ứng, phụ thuộc hoàn cảnh, điều kiện kinh tế, Không quy định rõ ràng ai là người mang trách nhiệm Buộc phải được đáp ứng trong mọi Là những yêu cầu mà một người cần có để có thể tồn tại và phát triển. Quyền Không được đảm bảo về mặt pháp lý mọi nơi hoàn cảnh, điều kiện Có quy định người mang trách nhiệm Được đảm bảo về mặt pháp lý “do còn non nớt về thể chất và trí tuệ, trẻ em cần được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt, kể cả sự bảo vệ thích hợp về mặt pháp lý trước cũng như sau khi ra đời” CƯQTE trích Tuyên Ngôn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN