TAILIEUCHUNG - Thủ thuật lập trình web động với PHP / MySQL

Tài liệu lập trình web động với PHP / MySQL | LẬP TRÌNH WEB ĐỘNG VỚI PHP MySQL GUESTBOOK CATALOG FORUM SHOPPING CART PHAN 1 Tong Phưổc Khải tổng hỢp biên dịch Giới thiệu Chung ta hay thực hiện một chuyến đi thần thoại trong chuyến đi này chúng ta sẽ kham phà ngoại hình cúng nhự nội tại cúa MySQL và PHP một càch that tỉ mỉ. Đầy là một cuộc hành trình đày những thú vị và bất ngờ. Okiẽ cộ lẽ tội cộ vẽ hời lac quan phai không càc ban. Nếu nhự ban động quan điếm vời tội trẽn một phựờng diện nàộ độ trộng cuộc hành trình này ban sẽ cộ ngay sự giup đờ mội khi gap phai nhựng sự nhàm chan. Hày đội màt sự that ngay nhẽ Trộ chời làp trình ứng dung khộng phai luc nàộ cung dẽ nuột đàu. Trộng bất ky cuộc tham hiẽm nàộ thì chac chan càc ban sẽ phai cộ những giày phut nàn lộng độ là luc gap phai sự cộ lội cu phàp hộàc đội khi là những độàn mà khộng chộ kẽt quà nhự mộng muộn. Nhựng ngộài nhựng viẽc độ ra tội nghĩ là cộ một ly dộ that chính đàng đẽn càc ban đẽn vời chung tội ờ đày. Làp trình Wẽb đang là một cuộc chời đày hứa hẽn hiẽn nay cung nhự tựờng lài. Bất kẽ ban cộ kiẽn thực cờ sờ làp trình chộ bất ky lộài ngộn ngự nàộ nhự Visual Basic Cộbộl hay ban chỉ biẽt vẽ HTML và JavaScript thì hộm nay ban vàn cộ cờ hội đẽ nàm bàt càc kinh nghiẽm mời mẽ vẽ làp trình ựng dung Wẽb. Tội nghĩ là khộng cộ sự kẽt hờp nàộ tốt hờn giựà PHP và MySQL. Sộ lựờng ngựời sự dụng ngôn ngữ này càng gia tăng PHP và MySQL đã trở thành rất thông dụng những đôi hôi lữởng ngữởi biết càc công cụ làp trình này cụng tàng theô. Môt chụt xíụ nữa tôi se nôi rô chô bàn biết tài sàô lài phài sữ dụng PHP và MySQL. Những trữởc hết tôi mụôn bàn hày khàô sàt qụà kiến trục sở bô cụà ứng dụng Web. Vì chỉ khi bàn nàm bàt đữởc điếụ này thì tôi mởi cô thế tiếp tục trình bày chi tiết ràng tài sàô PHP và MySQL là trụng tàm cụà môi trữởng phàt triển ững dụng Wếb. Trước khi tiếp tục toi nghĩ rằng bạn đã đọc những gì toi đã giới thiệu và hiệu nó. Chung ta tiếp tục đi thôi Kiến true cơ ban Kiến trục càn bàn nhất đế tràng Dynàmic Wếb hôàt đông đữởc là nô phài làm việc trên mô .