TAILIEUCHUNG - English Irregular verbs

Làm chủ 188 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh Trong mỗi bài, bạn sẽ được cung cấp các câu ví dụ, các cách chia động từ, danh sách đầy đủ các từ bổ trợ, cấu trúc động từ quan trọng nhất, các mẫu phổ biến nhất tất cả đều thể hiện dưới định dạng rất dễ hiểu. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, các bạn sẽ làm chủ được được các động từ bất quy tắc và có thể nói chuyện như người Anh bản xứ!=. | Me Graw EXPAND YOUR WORLD THROUGH LANGUAGE MeGRAW-HILL S ESSENTIAL English Irregular Verbs A Reference for Beginning to Advanced ESL Students MARK LESTER . DANIEL FRANKLIN TERRY YOKOTA McGRAW-HILL S ESSENTIAL English Irregular Verbs This page intentionally left .