TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu"Giấy cam kết "

Biểu mẫu về giấy cam kết chưa hưởng chính sách nhà ở, đất ở | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY CAM KẾT 1 CHƯA HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHÀ Ở, ĐẤT Ở Kính gửi :2 Tôi tên : Sinh năm : Chứng minh nhân dân số : Do cấp ngày : tháng năm Địa chỉ thường trú tại : Và vợ (chồng) tên : Sinh năm Chứng minh nhân dân số : do cấp ngày tháng năm Địa chỉ thường trú tại : Nay chúng tôi cam kết chưa từng được Nhà nước giải quyết các chính sách về nhà ở, đất ở như sau : - Được cấp nhà ở, nhà tình nghĩa. - Được mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở. - Được giao đất không phải trả tiền đền bù cho người sử dụng đất. - Được hỗ trợ nhà ở, đất ở theo Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 về hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở, Quyết định 64/1998/QĐ- TTg ngày 21 tháng 3 năm 1998 về giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu nhà nước, Quyết định số 20/2000/QĐ- TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 về hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở. Chúng tôi cam kết lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) 3 _, ngày_tháng__năm_ Người cam kết (ký và ghi rõ họ và tên) 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 58 /2004/QĐ-UB ngày 15 / 3 /2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó 3 Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn) nơi thường trú của người cam kết xác nhận về chữ ký của người cam kết --------------- ------------------------------------------------------------