TAILIEUCHUNG - Quy hoạch Tổng thể và Nghiên cứu khả thi về GTVT Đô thị TP.HCM (HOUTRANS) - Báo cáo cuối cùng - Quyển 5: Báo cáo kỹ thuật - Số 10: Nghiên cứu môi trường

Báo cáo trình bày tình hình hiện tại môi trường xã hội & tự nhiên trong khu vực Nghiên cứu dự án HOUTRANS và nhằm nghiên cứu các biện pháp đối phó cần thiết với các tác động tiêu cực tiềm ẩn nếu phát sinh. Không chỉ các tác động tiêu cực, báo cáo cũng tập trung vào các tác động tích cực lên xã hội và môi trường bằng cách dự đoán trước những thay đổi xã hội có thể xảy ra. | CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN JICA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM BỘ GTVT UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MInH QUY HOẠCH TỔNG THỂ VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ THI VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÔ THỊ KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH HOUTRANS BÁO CÁO CUỐI CÙNG Quyển 5 Báo Cáo Kỹ Thuật Số 10 Nghiên Cứu Môi Trường Tháng 6 năm 2004 CÔNG TY ALMEC MỤC LỤC 1. GIỚI . Cơ cấu báo cáo kỹ . Cơ cấu thể . Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải và nghiên cứu môi . Nghiên cứu khả thi và Nghiên cứu môi . Hệ thống giám sát cho kế hoạch và dự 2. MÔI TRƯỜNG XÃ . Điều kiện xã hội trong khu vực nghiên . Các khía cạnh xã hội của . Công luận và định hướng chính sách giao thông vận . Các vấn đề quy hoạch từ khía cạnh xã . Môi trường xã hội trong Quy hoạch tổng . Đánh giá về Quy hoạch Tổng thể theo các tiêu chí chủ 3. MÔI TRƯỜNG TỰ . Điều kiện tự nhiên ở Khu vực Nghiên . Các vấn đề quy hoạch đối với môi trường tự . Môi trường tự nhiên trong Quy hoạch Tổng 4. DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHẢ THI VÀ THÀM ĐỊNH SƠ BỘ VỀ MÔI . Hướng dẫn về môi . Thẩm định sơ bộ về môi trường IEE .4-1 PHỤ LỤC 1 PHỤ LỤC 2 LOẠI HỘ GIA ĐÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM GIAO THÔNG SỰ QUAN TÂM VỀ MÔI TRƯỜNG DANH MỤC BẢNG Bảng Khu vực mục tiêu của môi Bảng Tác động môi trường tiềm ẩn qua các giai đoạn dự Bảng Các văn bản luật pháp liên quan về xây dựng lại và tái định Bảng Các nhân tố tăng trưởng dân số 2001 .2-1 Bảng Nhóm dân tộc ở Bảng Các nhóm dân tộc và tôn Bảng Mục đích chuyến đi và Giới Bảng Ba vấn đề chính về giao Bảng Mức độ hài lòng hiện Bảng Mức độ hài lòng đối với Bảng Các vấn đề ô nhiễm không khí Bảng Tác động của QHTT đối với khí thải độc Bảng Giảm lượng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN