TAILIEUCHUNG - đồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 10

Tính chế độ cắt bằng phương pháp phân tích : 1. Chế độ cắt cho bề mặt (4) : - Số liệu ban đầu: + Vật liệu là gang xám 15-32 có HB = 190 + Máy phay 6H11 Số cấp tốc độ 16. Phạm vi tốc độ 65-1800 v/ph + Dao P18 + Lượng tiến dao: s = - (mm/vòng) + Số vòng quay trục chính từ - 2000(vòng/ph) + Công suất động cơ N = KW + Hiệu suất = - Xác định chiều sâu cắt t : + Khoét thô t1= 2Z1min/2 =. | Chương X TÍNH CHE ĐỘ CĂT Tính chê độ cat bang phương phâp phân tích 1. Chế độ cat cho be mat 4 - Sô liệu ban đầu Vầt liệu lầ gang xầm 15-32 cô HB 190 Mầy phay 6H11 Sô cấp tôc đô 16. Phạm vi tôc đô 65-1800 v ph Dầũ P18 Lượng tiến dao s - mm vong Sô vong quay trục chính từ - 2000 v0ng ph Công suất đọng cô N KW Hiếu suất q - Xấc định chiếu sấu cất t Khoết thô t1 2Z1min 2 2 Khoết tinh t2 2Z2min 2 2 Doa t3 2Z3min 2 2 - Lượng chay dao s s C. D 6 CT trang 281 đo ga Cs vì HB 170 Khoết tho 81 Cs1 X mm vong Khoết tinh s2 CS2 D 6 mm vong Doa s3 Cs3 d0 6 X 300-6 vong - Toc đo cat v v 7mDZ kv 2 Trang 20 Tmtzvsyv Trong đo created with download the free trial online at professional - Cv Khoét Bang Doa - Zv Khoét Doa -Xv Khoét Doa -yv Khoét Doa -m Khoét Doa -T Khoét 40 phút Doa 75 phút Kv KmvKúvKiv 1 X X1 Trong đo Kmv tt0. 1 hé số anh hưởng chất lượng bé mạt HB gia công 2 bảng Kuv hệ sô ảnh hưởng của trang thải phôi 2 bảng Klv 1 ảnh hưởng của vạt liệu phản cảt của dảô 2 bảng Knv hệ sô ảnh hưởng của phôi 2 bảng Khôệt thô X V .- . . 7-7- X X phuùt 1 400-125 X X 4 r created with download the free trial online at professional Khoét tinh v 2 X 2 7-77 __ X m phuùt 400125 X 1 X 4 p Doa v --nns . ni nd X phuùt 3 750 125 X 1 X 4 p - so vong quay nt 100 Vt vong phut kD Khoét tho Khoét tinh Doa 1000 n1 1 Li 208 vong phut 1 X 1000 X n 2 X 299 vong phut 1000 X n L 255 vong phut 3 X 30 Chon so vong quay theo may phay 6H11 915 9 9x 208 x 5 n1 206 vong phut Tương tự n2 206 vong phut n3 206 vong phut - Tính lai vạn toe cat 206x X m ph v1 1000 1000 v2 n .D 206 X X .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN