TAILIEUCHUNG - đồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 8

Xác định lượng dư bằng phương pháp phân tích : - Lượng dư nhỏ nhất một phía Zimin=RZi-1 + Ti-1 + Pi-1 + i - Lượng dư nhỏ nhất hai phía 2Zimin=2(RZi-1 + Ti-1 + Pi2 1 2 ) i Trong đó : Zimin: lượng dư bề mặt của bước công nghệ thứ i RZi-1: chiều cao nhấp nhô do bước gia công trước để lại m Ti-1 : chiều sâu lớp biến cứng ở bước gia công trước để lại m Pi-1: sai số không gian của bề mặt gia công bước gia công sát trước để. | Chương VIII TÍNH LƯỢNG DƯ GIA CONG VA KÍCH THƯỚC TRUNG GIAN 1. Xác định lượng dư bang phương pháp phân tích - Lượng dư nhỏ nhất một phía Zimin RZi-1 Ti-1 Pi-1 Si - Lượng dư nhỏ nhất hai phía 2Zimin 2 RZi-1 Ti-1 a Pì-1 S2 Trỏng đỏ Zimin lượng dư bề mạt của bưôc cỏng nghệ thứ i RZi-1 chiềủ caỏ nhấp nhỏ dỏ bưôc gia cỏng trưôc đề lai pm Ti-1 chiềủ sau lôp biến cứng ợ bưôc gia cỏng trưôc đề lai pm Pi-1 sai số khỏng gian của bề mặt gia cỏng bưôc gia cỏng sat trưôc đề lai pm - Sai lềch khỏng gian p ạ p v p 2t Trong đó pcv sai só do cong vênh của bề mặt gia cóng pm pvt sai só vị trí tương quan giữa mặt gia cóng va mặt định vị pm 8i 7 8 2 8 k 8 gđ 8i sai số ga đạt phói 8k sai só dó kêp chat 8c sai só chủan 8gđ sai só đó ga created with download the free trial online at professional - Thực hiện bang phương pháp phân tích cho bề mặt 4 co Rá pm - Theo phụ lục 11á vá11 trang 148 vá trang 145 HDĐA-TP tá đươc trình tự các bươc cong nghệ đạt được đọ nhám cấp chính xác như sáu Phoi Rz0 80pm vá To 35ũpm Rz0 Tz0 430pm - Do chi tiết giá cong co vát liệụ lá gáng nền các bươc giá cong kế tiếp T 0 1- Khoềt tho Rz1 60pm T1 0 2- Khoềt tinh Rz2 25 pm T2 0 3- Doá Rz3 T3 0 - Sái so khong gián cụá bề mát giá cong do bươc giá cong sát trươc đề lái. V_2 . .2 Pcv Pvt Trong đo pcv AK xl sái sô do cong vềnh cụá bề mát giá cong pm Vơi A K 1pm mm Báng 15 tráng 43 HDĐA - HN pvt sái so vị trí tương qụán giữá mát giá cong vá mát định vị pm pcv 1 x60 60 p m - Theo công thức19 trang 49 HDĐA - HN 2 Plk- 2 PT l 2 J íp c í1 00 ì2 l 2 í 1200 ì2 l 2 849 pm l 2 Vạy sai sô không gian của phôi la p0 7602 8492 - 851 pm created with download the free trial online at professional - Cac sai so khong gian con lai Pi ki xpo Vdi ki he so in dap ss khong gian bang trang 64 HDDA -TP Sai so khong gian con lai cac bödc khoet tho pi 0 05 xpo x851 m Sai so khong gian con lai sau bödc khoet tinh P2 0 04 xpo x851 34 m Sai so khong gian con lai sau bödc doa P3 0 02 xp0 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN