TAILIEUCHUNG - Tổ chức công việc cá nhân ưu tiên

xếp công việc theo thứ tự ưu tiên Phân loại công việc • Theo mức độ quan trọng: “Việc lớn” là những việc quan trọng (liên quan tới một số tiền lớn hoặc sự an nguy của doanh nghiệp); còn “việc nhỏ” thì ngược lại. • • • Theo mức độ khẩn cấp: việc khẩn cấp và việc không khẩn cấp. Theo tân suất: Việc thường xuyên và việc không thường xuyên (sự vụ). Với công việc có tính chất thường xuyên. Là các công việc lặp lại theo một chu kỳ nhất định. Bạn cần lưu ý lại: • • • Tần suất thực. | Tổ chức công việc cá nhân xếp công việc theo thứ tự ưu tiên Phân loại công việc Theo mức độ quan trọng Việc lớn là những việc quan trọng liên quan tới một số tiền lớn hoặc sự an nguy của doanh nghiệp còn việc nhỏ thì ngược lại. Theo mức độ khẩn cấp việc khẩn cấp và việc không khẩn cấp. Theo tân suất Việc thường xuyên và việc không thường xuyên sự vụ . Với công việc có tính chất thường xuyên. Là các công việc lặp lại theo một chu kỳ nhất định. Bạn cần lưu ý lại Tần suất thực hiện Người thực hiện Đưa vào quy trình hay bản mô tả công việc Đột xuất hoặc không ổn định. Cần phải xem xét xem có thể chuyển về công việc thường xuyên hay không Người làm việc không hiệu quả khi khối lượng công việc sự vụ chiếm trên 50 . . Xác định thứ tự ưu tiên Quan trọng và khẩn cấp. Đối với công việc này bạn phải thực hiện ngay. Ví dụ Nếu không thanh toán cho khách hàng ngay trong tuần này sẽ bị cắt hợp đồng mua vật liệu cho công trình sắp thi công. Nếu không quyết định giá nhanh trong sáng nay sẽ bị đối thủ cướp mất hợp đồng. Quan trọng nhưng không khẩn cấp. Ví dụ Giữ gìn sức khỏe không hút thuốc nhiều hoặc thức quá khuya giữ quan hệ tốt đẹp và bền chắc với khách hàng và nhà cung cấp kiện toàn lại bộ máy doanh nghiệp. Khẩn cấp nhưng không quan trọng. Ví dụ Một khách hàng tiềm năng vừa mới quen yêu cầu trả lời ngay lập tức một vấn đề cần thời gian chuẩn bị lâu dài hoặc bưu điện yêu cầu đóng cước điện thoại di động ngay nếu không mai sẽ cắt chiều gọi đi. Các công việc này có thứ tự ưu tiên thứ hai sau công việc quan trọng và khẩn cấp. Đối với hai loại công việc này bạn có thể thực hiện song song. Việc thực hiện công việc nào trước còn tùy thuộc vào Thời hạn giải quyết vấn đề. Hãy tách công việc chính thành nhiều công việc khác nhau trên cơ sở đó bạn có thể xác định lịch cho từng công việc. Không khẩn cấp và không quan trọng. Chuẩn bị công việc cho cuối tuần sau họp phòng. Đi uống bia với bạn bè Mua một bộ veste mới Đôi điện thoại di động. Đánh tiếc là nhiều nhà quản lý lại mất

TỪ KHÓA LIÊN QUAN