TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 143

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 143', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | lúc này snapshot và các bước trong bảng History sẽ bị mất đi. Tạo một snapshot. Vì bạn đã vừa ý với kết quả mà healing brush đã thực hiện với các vết nứt tkéon tường nên bây giờ là thời điểm tốt để chúng ta tạo một snapshot. Cái này sẽ phục vụ cho bất kì thực nghiệm nào trong tương lai. 1. Nếu bảng History chưa được mở thì vào Window History. Nếu cần kéo thanh cuộn xuống đáy của bảng History để bạn có thể thấy được thay dổi cuối cùng với hình ảnh và chắc chắn rằng bạn để cho bước đó đang được chọn lựa. 2. Ân nút New Snapshot ở dưới đáy của bảng History để tạo ra snapshot cho các bước hiện thời. 3. Kéo thanh cuộn lên tkéon trong bảng History. một snapshot mới với tên là snapshotl xuất hiện trong bảng. 4. Nháy đúp vào snapshotl và gõ Post-Graffiti để đổi tên snapshot. Chú ý Bạn cũng có thể tạo snapshot ở các bước tkéon. Để làm việc này bạn kéo thanh cuộn lên đến một bước trong bảng History chọn nó và ấn nút New Snapsho ở dưói đáy của bảng. Sau khi đổi tên snapshot bạn chọn lại các bước mà bạn muốn tiếp tục cong việc. 5. Chăc chắn rằng snapshot Post-Graffiti hoặc bước cuối cùng trong bảng History đang được chọn. Sau đó File Save. Sử dụng công cụ Patch. Công cụ Patch kết hợp cách tạo vùng chọn của công cụ Lasso với thuộc tính hoà trộn màu của công cụ Healing Brush. Với công cụ Patch bạn có thể chọn vùng nguồn vùng cần sửa hoặc vùng đích vùng dùng để sửa . Sau đó khi bạn kéo vùng chọn của công cụ Patch tới vùng khác của ảnh. Khi bạn nhả chuột ra cộng cụ Patch sẽ làm công việc của nó. Vùng chọn còn lại sẽ qua vùng sửa chữa sẵn sàng kéo lại lần nữa. hoặc tới vùng khác cần được sửa chữa nếu chọn tuỳ chọn Destination hoặc tới chỗ lấy mẫu khác nếu chọn tuỳ chọn Source . 1. Trong hộp công cụ chọn công cụ Patch ân dưới công cụ Healing Brush. 2. Trong thanh công cụ option chắc chắn rằng tuỳ chọn Source được chọn. 3. Kéo con trỏ của công cụ Patch xung quanh một vài lỗ tròn tới phía bên phải của núi như cách bạn dùng với công cụ Lasso và sau đó nhả chuột. 4. Bây giờ bạn phải xác