TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 59/2015/QĐ-UBND

Quyết định số: 59/2015/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế khai thác và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Số 59 2015 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lâm Đồng ngày 25 tháng 09 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 1882 QĐ-UBND NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG CHỨNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67 2006 QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Luật Công chứng số 53 2014 QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014 Căn cứ Thông tư liên tịch số 15 2013 TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA ngày 05 11 2013 của liên bộ Bộ Tư pháp Bộ Giao thông vận tải Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công an hướng dẫn việc trao đổi cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu quyền sử dụng quyền lưu hành tài sản Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 1882 QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế khai thác và quản lý Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng Nội dung điều chỉnh Giao Sở Tư pháp phối hợp với Hội Công chứng tỉnh Lâm Đồng thành lập Trung tâm Tích hợp cơ sở dữ liệu công chứng. Trung tâm Tích hợp cơ sở dữ liệu công chứng là đơn vị sự nghiệp tự chủ tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính theo quy định tại Quy chế khai thác và quản lý Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký các nội dung khác của Quyết định số 1882 QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh không thay đổi. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các Sở Tư pháp Tài nguyên và Môi trường Chủ tịch Hội Công chứng tỉnh Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.