TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 16/2015/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số: 16/2015/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Gia Lai; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH GIA LAI Độc lập - tự do - Hạnh phúc Số 16 2015 QĐ-UBND Gia Lai ngày 07 tháng 8 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Gia Lai ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật To chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003. Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 6 2014. Căn cứ Chỉ thị số 23 CT-TTg ngày 05 08 2013 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. Căn cứ Nghị quyết số 136 2015 NQ-HĐND ngày J7 7 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Gia Lai. Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 142 TTr-KHĐT ngày 29 7 2015 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Gia Lai với các nội dung sau Dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Gia Lai là dự án nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công được đầu tư độc lập hoặc cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau đảm bảo phù hợp với quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và có một trong các tiêu chí sau đây 1. Các dự án đầu tư công quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật Đầu tư công có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực a Giao thông bao gồm cầu b Công nghiệp điện c Hóa chất phân bón xi măng d Chế tạo máy luyện kim đ Khai thác chế biến khoáng sản e Xây dựng khu nhà ở Các lĩnh vực cảng biển sân bay cảng sông đường sắt đường Quốc lộ khai thác dầu khí tỉnh không đầu tư . 2. Các dự án đầu tư công quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật Đầu tư công có tổng mức đầu tư từ 55 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực a Giao thông trừ dự án nêu tại điểm a khoản 1 điều này b Thủy lợi c Cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật d Kỹ thuật điện đ Sản xuất thiết bị thông tin điện tử e Hóa dược g Sản xuất vật liệu trừ dự án nêu tại điểm c khoản 1 điều này h Công trình cơ khí trừ dự án nêu tại điểm d khoản 1 điều này i Bưu chính viễn thông 3. Các dự án đầu tư công quy định tại .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.