TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 20/2015/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai

Quyết định số: 20/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 20 2015 QĐ-UBND Gia Lai ngày 07 tháng 9 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức danh số lượng và một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách các tổ chức chính trị xã hội ở xã phường thị trấn và ở thôn làng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật To chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2004 Căn cứ Nghị định số 92 2009 NĐ-CP ngày 22 10 2009 của Chính phủ về chức danh số lượng một số chế độ chính sách đối với cán bộ công chức ở xã phường thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã Căn cứ Nghị định số 29 2013 NĐ-CP ngày 08 4 2013 của Chính phủ sửa đoi bo sung một số điều của Nghị định số 92 2009 NĐ-CP ngày 22 10 2009 của Chính phủ Căn cứ Nghị định số 73 2009 NĐ-CP ngày 07 9 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã Căn cứ Nghị định số 58 2010 NĐ-CP ngày 01 6 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ Căn cứ Nghị quyết số 137 2015 NQ-HĐND ngày 17 7 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chức danh số lượng và một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách các to chức chính trị - xã hội ở xã phường thị trấn và ở thôn làng to dân phố trên địa bàn tỉnh Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức danh số lượng và một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách các to chức chính trị - xã hội ở xã phường thị trấn và ở thôn làng to dân phố trên địa bàn tỉnh. Điều 2. Hiệu lực thi hành 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quy định về chức danh số lượng và chế độ chính sách tại Quyết định này được thực hiện kể từ ngày 01 01 2016. 2. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.