TAILIEUCHUNG - Bài giảng: Sự điều hòa chu trình calvin

Để tìm hiểu rõ hơn về chu trình calvin, các giai đoạn của chu trình calvin như giai đoạn carboxyl hóa, giai đoạn khử và phục hồi chất nhận RuBP. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài giảng Sự điều hòa chu trình calvin dưới đây để biết thêm chi tiết. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn. | SỰ ĐIỀU HÒA CHU TRÌNH CALVIN Chu trình Calvin Do nhà bác học người Mỹ đưa ra từ năm 1951 Hợp chất đầu tiên trong đó CO2 được cố định là photphoglixeric (APG) Chất nhận CO2 đầu tiên là ribulozodiphotphat (RiDP) Chu trình Calvin Chất nhận CO2 là một hợp chất có 5C : Ribulozo-1,5 diphosphat (RDP). Phản ứng cacbolxyl hóa đựoc xúc tác bởi enzym rất đặc trưng và phổ biến nhất cho cây C3 là Ribulozo-1,5 diphosphat-cacboxylase. Sản phẩm đầu tiên của giai đoạn này là hợp chất có 3C – axit phosphoglyxeric ( 12 APG ) . Vì vậy người ta gọi chu trình này là chu trình C3 và thực vật nhóm này là thực vật C3 Chu trình Calvin Giai đoạn carboxyl hóa 2. Giai đoạn khử 3. Phục hồi chất nhận RuBP Giai đoạn carboxyl hóa - Chất nhận CO2 đầu tiên và cũng là duy nhất của chu trình là một hợp chất có 5C: Ribulozo-1,5 diphosphat (RDP). - Sản phẩm đầu tiên ổn định của chu trình này là một hợp chất 3C: Axit phosphoglyxeric (APG) . - Phản ứng cacboxyl hoá được xúc tác bởi enzym rất đặc trưng và phổ biến nhất cho cây C3 là RDP-cacboxylase. Sản phẩm của giai đoạn này là hợp chất có 3C - axit phosphoglyxeric ( APG ). - Sản phẩm quang hợp đầu tiên là APG sẽ bị khử ngay để hình thành nên AlPG, tức có sự khử từ chức axit thành chức aldehyt. - Pha sáng cung cấp năng lượng ATP và lực khử NADPH cho phản ứng khử này. Để tạo nên 1 phân tử glucose thì pha sáng cần cung cấp cho phản ứng khử này 12 ATP + 12NADPH. - Như vậy thì CO2 vừa được cố định trong APG đã bị khử. Đây có thể xem là phản ứng quan trọng nhất trong pha tối. Giai đoạn khử CO2 - Một bộ phận AlPG (2C3) tách ra khỏi chu trình để đi theo hướng tổng hợp nên đường và tinh bột và các sản phẩm khác của quang hợp. Các sản phẩm này sau đó được vận chuyển ra khỏi lá để đến các cơ quan khác. - Đại bộ phận AlPG (10C3) trải qua hàng loạt các phản ứng phức tạp, cuối cùng tái tạo lại chất nhận CO2 là RDP để khép kín chu trình 18 ATP và 12 NADPH. Đây là một lượng năng lượng lớn mà pha sáng phải bảo đảm đủ. Nếu vì lý do nào đó mà thiếu năng lượng thì quá trình

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.