TAILIEUCHUNG - Ebook Lập trình Visual Basic 6.0 cơ bản: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn " Lập trình Visual Basic cơ bản", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khai báo và sử dụng mảng, hàm và thủ tục, xuất dữ liệu trong Visual Basic, tạo lập và xử lý tệp, hoàn tất giao diện, đồ họa trong Visual Basic, dự án đa biểu mẫu. nội dung chi tiết. | Chương 8 KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG MẢNG Trong các chương trước ta đã nghiên cứu các kiểu dữ liệu cơ sờ của Visual Basic như kiểu Currency Byte integer Long Single double. Từ các kiểu dữ liệu cơ sở đó người ta xây dựng nên các kiểu dữ liệu khác gọi là dữ liệu có cấu trúc hoặc dĩr liệu phái sinh . Kiểu mảng là một kiểu dữ liệu có cấu trúc. . KHÁI NIỆM MẢNG Trong các chương trình ta dã viết trước đây mõi biến gắn lien với hoậc the hiện một giá trị dữ liệu. Ta sẽ gọi những biến đó là biến đơn giản. Để hiểu rõ mục đích sử dụng mảng ta nghiên cứu bài toán trong ví dụ . Vi dụ 8J Thủ tục - biến cố sau đáy nhập 4 sô nguyên và in các sô nguyên dó theo thứ tự ngược lại. Private Sub cmđChayct_Click Dim snl sn2 sn4 snĩ Val InputBox Nhap SO nguyên thu nhat sn2 Val InputBox Nhap so nguyên thu hai sn3 Val InputBox Nhap so nguyên thu ba 187 Vai InputBox Nhap so nguyen thu tu cis Print Cac so nguyen vua nhap la Print sn4 sn3 sn2 snl End Sub Trong thủ tục - bicn có trên ta dã sử dụng 4 biến đơn giản là snl sn4 để chứa 4 số nguyên được nhập vào từ bàn phím. Nếu chì sừ dụng các biến đơn giàn thì ta sẽ làm thê nào trong các trường hợp sau a. Sô các số nguyên cần xử lý rất lớn lên đến hàng nghìn b. Không biết cụ thể là cần xử lý bao nhiêu sổ nguyên Câu trả lời là Đối với trường hợp a thì chương trình sẽ cực kỳ dài. Còn đối với trường hợp b thì không Ihể viết được chương trình. Dữ liệu kiểu mảng được tạo ra để giải quyết những khó khăn này. Màng là một tập hợp gồm một số hữu hạn các phần tử có cùng một kiểu và có chung một tên. Mảng được tạo ra và tồn lại trong bộ nhớ trong của máy tính điện tử. Các phần lử cùa mảng được lưu trữ trong một dẫy các ô nhớ liên tiếp nhau của bộ nhớ. Muốn truy nhập đến các phần lử của mảng la phải dùng tên màng kèm theo chỉ số. len mảng kèm theo chí số dược gọi Là biến có chỉ sô . Mảng có the là mảng một chiều hoặc mảng nhiều chiều. Ta có thê khai báo mảng với số chiểu là một hai hay nhiều hơn nữa là tu ỳ ý. Trong khuôn khổ của quyển sách này ta chi

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.