TAILIEUCHUNG - Ca dao đề tài diện mạo

Má bánh bầu xem lâu muốn chửi Mặt chữ điền tiền rưỡi muốn mua 2. Mày thì cong tợ trăng non Mặt thuôn trứng ngỗng ngó mòn lông nheo 3. Môi son lại điểm má hồng Hàm răng đen láy, ai lòng chẳng ưa! 4. Môi son má phấn 5. Môi thâm mắt trắng 6. Nước chảy xâm xấp cột chòi Người đen như mọi mà đòi vợ xinh | KKKKKKKKKKKKKKKKKK Ca dao đê tài diện mạo 8 KKKKKKKKKKKKKKKKKK 1. Má bánh bầu xem lâu muốn chửi Mặt chữ điền tiền rưỡi muốn mua 2. Mày thì cong tợ trăng non Mặt thuôn trứng ngỗng ngó mòn lông nheo 3. Môi son lại điểm má hồng Hàm răng đen láy ai lòng chẳng ưa 4. Môi son má phấn 5. Môi thâm mắt trắng 6. Nước chảy xâm xấp cột chòi Người đen như mọi mà đòi vợ xinh 7. Nếu đẹp đã có tiếng đồn Lọ là nhấp nhỏm như trôn chích choè. 8. Người tốt về lụa lúa tốt về phân Chân tốt về hài tai tốt về hoa. 9. Người xinh cái bóng cũng xinh 2 Người giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn 10. Nghĩ ngán cho ai nhành mai đang thắm Chẳng xứng tay cầm uổng nhánh mai tươi 11. Nhạt phấn phai hương 12. Nhất lé nhì lùn tam hô tứ sún 13. Những người béo trục béo tròn Ăn vụng như chớp đánh con cả ngày 14. Những người con mắt lá răm Lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền 15. Những người lanh lảnh tiếng đồng Chẳng bị mất chồng cũng bị mất .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.