TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 14/2015/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

Quyết định số: 14/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | 2 CÔNG BÁO Số 43 44 Ngày 04-8-2015 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 14 2015 QĐ-UBND Bạc Liêu ngày 20 tháng 7 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 19 2013 QĐ-UBND ngày 14 10 2013 của UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục dạy nghề y tế văn hóa thể thao môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật To chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 Căn cứ Nghị định số 69 2008 NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục dạy nghề y tế văn hóa thể thao môi trường được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 59 2014 NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Căn cứ Thông tư số 135 2008 TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 69 2008 NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục dạy nghề y tế văn hóa thể thao môi trường được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 156 2014 TT-BTC ngày 23 tháng 10 tháng 2014 của Bộ Tài chính Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Tờ trình số 328 TTr-STC ngày 04 tháng 6 năm 2015 và ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết số 19 NQ-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 19 2013 QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định về chính sách khuyến khích các hoạt động xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục dạy nghề y tế văn hóa thể thao môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cụ thể như sau CÔNG BÁO Số 43 44 Ngày 04-8-2015 3 1. Sửa đối Điều 1 như sau Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Các dự án đầu tư xây dựng thuộc các lĩnh vực giáo dục - đào tạo dạy nghề y tế văn hóa thể dục thể thao

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.