TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 23/2015/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình

Quyết định số: 23/2015/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên gọi và giá tính thuế tài nguyên đối với Quặng Immenit (titan) quy định tại Khoản 2, Mục I, Phần A Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 23 2015 QĐ-UBND Quảng Bình ngày 13 tháng 7 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh tên gọi và giá tính thuế tài nguyên đối với Quặng Immenit titan quy định tại Khoản 2 Mục I Phần A Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 20 20Í3 QĐ-UBND ngày 27 8 2013 cua UBND tỉnh Quảng Bình UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật To chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009 Căn cứ Nghị định số 50 2010 NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên Căn cứ Thông tư số 105 2010 TT-BTC ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50 2010 NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên Theo đề nghị của liên ngành tại Biên bản cuộc họp ngày 6 tháng 7 năm 2015 và Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1788 TTr-STC ngày 7 tháng 7 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Điều chỉnh tên gọi và giá tính thuế tài nguyên đối với Quặng Immenit titan quy định tại Khoản 2 Mục I Phần A Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 20 2013 QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh như sau 1. Tên gọi Điều chỉnh tên gọi Quặng Immenit titan thành Quặng titan chưa qua tuyển tách . 2. Giá tính thuế tài nguyên Điều chỉnh từ đồng tấn thành đồng tấn. Điều 2. Ngoài nội dung điều chỉnh trên các nội dung khác tại Quyết định số 20 2013 QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các Sở

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.