TAILIEUCHUNG - Phân biệt cách sử dụng: To Know, To Know How.

Phân biệt cách sử dụng: To Know, To Know How ."Know how" thường được dùng để thể hiện một người có kỹ năng hoặc có khả năng để làm một việc gì đó. Do đó nó thường được dùng trước một động từ ở dạng nguyên thể (có to). | Phân biệt cách sử dụng To Know To Know How Know how thường được dùng để thể hiện một người có kỹ năng hoặc có khả năng để làm một việc gì đó. Do đó nó thường được dùng trước một động từ ở dạng nguyên thể có to . Know ngược lại thường được dùng trước một danh từ một ngữ giới từ hoặc một mệnh đề. Know how thường được dùng để thể hiện một người có kỹ năng hoặc có khả năng để làm một việc gì đó. Do đó nó thường được dùng trước một động từ ở dạng nguyên thể có to . S know how verb in infinitive . - Bill know how to play tennis well. - Mai and her sisters know how to prepare Chinese food. - Do you know how to use this kind of ATM Đằng sau know how cũng có thể dùng một mệnh đề để diễn đạt khả năng hoặc sự bắt buộc. - At a glance she knew howshe could solve this math problem. Know ngược lại thường được dùng trước một danh từ một ngữ giới từ hoặc một mệnh đề. - Jason knew the answer to the teacher s question. a noun - No one know about his accepting the new position. a prepositional phrase - I didn t know that you were going to France. a sentence

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.