TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn trình bày, viết báo cáo và các phục lục

Tài liệu Hướng dẫn trình bày, viết báo cáo và các phục lục giúp sinh viên biết được hình thức và cách thức trình bày, viết báo cáo và các phụ lục thực tập tốt nghiệp, báo cáo tốt nghiệp, luận văn một cách đẹp mắt, chất lượng, đúng quy cách. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN