TAILIEUCHUNG - Luận văn:Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập

Kểtừngày 01/04/2007, theo thoảthuận hội nhập kinh tếquốc tế, các ngân hàng Hoa Kỳ và các nước khác sẽ được phép thành lập các chi nhánh 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Các chi nhánh và văn phòng đại diện này sẽ được hưởng chế độ đãi ngộquốc gia ngay sau khi Việt Nam gia nhập WTO, dựkiến trong tháng 12/2006. Nhưvậy, các NHTM của Việt Nam sẽchịu nhiều sức ép cạnh tranh hơn từnhững ngân hàng nước ngoài đã hoạt động hàng trăm năm, có thếmạnh vềvốn, công nghệ, kinh nghiệm . | BỘ GIÁO DỤC VÁ ĐÀO TAO TRƯỜNG ĐÁI HỘC KINH TE TP. HO CHÍ MINH --- --- TRẦN NGỌC ĐÔNG XẦY DựNG VẦ PHẦT TRIỀN BỀN VựNG THựÔNG HIỆ U NGAN HANG THựÔNG MAI VIỆT NAM TRÔNG GIAI ĐOẠN HÔI NHẬP LUẬN VAN THẠC SĨ KINH TE TP. Ho Chí Minh - Nam 2007 MỤC LUC Lời cam đoan Mục lục Danh mục cac từ viết tat sử dụng trong luận van Danh mục cac bang biếu đo LỜI MỞ ĐẦỤ CHƯƠNG 1 LY LỤẦN CHUNG VỆ THƯỜNG HIỆỤ . Khái quát ve thương hiệu .01 . Khai niệm thửờng . Vai tro cụa thửờng . Gia trị thửờng hiệụ .03 . Thương hiệu trong lĩnh vực tái chính - ngán háng. 04 . Khai qụat thửờng hiệụ ngan hang .04 . Cac nhan tô anh hửờng đến tiến trình xay dửng một thửờng hiệụ ngan . Gia trị cụa nhửng thửờng hiệụ bến vửng .09 . Kinh nghiệm xáy dựng vá quáng bá thương hiệu cUá mọt sô ngán háng nươc ngoái - định hương cho Việt Nám . 13 . Kinh nghiệm cụa Ngan hang HSBC . 13 . Kinh nghiệm cụa Ngan hang Standard Chartered . 16 . Định hửờng xay dựng thửờng hiệụ cho hệ thong NHTM Việt Nam. 18 Kết luận Chương 1 . 19 CHƯƠNG 2 THựC TRANG XAY DƯNG VA PHAT TRIỆN THƯƠNG HIỆU CỦA CAC NHTM VIỆT NAM HIỆN NAY . Tổng quan vế hệ thong NHTM Việt . Những thành tựu đã đạt được của ngành NH trong 20 năm đổi mới .20 . Mổt sổ bất cạp của hệ thong NHTM Việt Nam trong thới gian qua .23 . Cớ hổi thách thữc va sự can thiết khách quan của việc xay dựng phat triện bến vững thướng hiệu hệ thong NHTM Việt Nam trong giai đoan mới .24 . Thực trang xậy dựng vậ phật triện thương hiệu cua cậc NHTM Việt Nam hiện . Thực trang xay dựng thữớng hiệu tai cac NHTM Việt Nam .29 . Phat triện thữớng hiệu tai cac NHTM Việt . Một sô kho khan ton tai trong xay dựng va phật triện thương hiệu tai cậc NHTM Việt . Một sô kho khan ton tai .43 . Nguyện nhan ton Kết luận Chương CHƯƠNG 3 GIAI PHAP xAy dưng vA PHAT triện bện vững THƯƠNG HIỆU CỦA CAC NHTM việt nam trong GIAI ĐOẠN HỘI .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.