TAILIEUCHUNG - Bài giảng Chương 2: Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (The Relational Database Model)

Bài giảng Chương 2: Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (The Relational Database Model) bao gồm những nội dung về khái niệm, quan hệ, quan hệ và bảng, thuộc tính, bộ và quan hệ, lược đồ quan hệ, các phép toán, đại số quan hệ, ràng buộc toàn vẹn. | Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (The Relational Database Model) Chương 2 Giới thiệu Mô hình Cơ sở dữ liệu Quan hệ (gọi tắt là Mô hình Quan hệ) do Codd đề xuất năm 1971 Mô hình Quan hệ thể hiện dữ liệu dưới góc độ logic Mô hình này bao gồm: Các khái niệm nhằm mô tả dữ liệu dưới dạng dòng và cột như quan hệ, bộ, thuộc tính, khóa chính, khoá ngoại, . Các phép toán thao tác với dữ liệu_ Đại số quan hệ Ràng buộc toàn vẹn quan hệ Các Hệ quản trị CSDL quan hệ (RDBMS) được xây dựng dựa trên lý thuyết mô hình quan hệ. Các khái niệm Quan hệ / bảng Thuộc tính Bộ Lược đồ quan hệ Khóa Quan hệ Dữ liệu lưu trữ trong CSDL Quan hệ được tổ chức thành các Quan hệ (relation) Quan hệ (relation) thể hiện ra như là bảng (table) Một quan hệ có : Một tên Tập hợp các thuộc tính (attribute), có tên và kiểu dữ liệu Tập hợp các bộ (tuple), có thể thay đổi theo thời gian Quan hệ và bảng MASV MAMH MAKHOA DIEMTHI 99001 CSDL CNTT 99002 CSDL CNTT 99001 THVP CNTT 99005 THVP AV Thuật ngữ tương đương : Quan hệ, bộ, thuộc tính (Relation, tuple, attribute) Bảng, dòng, cột (Table, row, column) Thuộc tính Một thuộc tính bao gồm : Tên thuộc tính Tên phân biệt Giúp diễn giải ý nghĩa thuộc tính (thuộc tính của thực thể, hay mối kết hợp) Kiểu dữ liệu thuộc tính Số nguyên, số thực, văn bản, logic, Miền giá trị xác định Có thể bị áp đặt bởi qui tắc nghiệp vụ, hay ràng buộc dữ liệu Có thể NULL Bộ và quan hệ Mỗi bộ (dòng) là một tổ hợp các giá trị tương ứng với các thuộc tính của quan hệ mô tả về một thực thể , hay một mối kết hợp có trong thế giới thực Một tập các bộ xác định tại một thời điểm, gọi là một thể hiện của lược đồ quan hệ (hay quan hệ) Ký hiệu: r(Ketqua) Không có 2 bộ trùng nhau trong một quan hệ khóa Trật tự của các bộ (và các thuộc tính) là không quan trọng đối với DBMS. Lược đồ Quan hệ Lược đồ quan hệ - relation schema Mô tả cấu trúc của quan hệ Các thuộc tính và Mối liên hệ giữa các thuộc tính Mỗi lược đồ quan hệ luôn kèm một tân từ để diễn tả

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.