TAILIEUCHUNG - BÁO CÁO KẾT QUẢ TRỒNG SO SÁNH MỘT SỐ GIỐNG DỨA MỚI CÓ TRIỂN VỌNG

Một trong những hạn chế cơ bản của ngành sản xuất dứa ở Việt Nam là năng suất quả còn thấp. Việc sớm cải tiến bộ giống có ý nghĩa rất quan trọng. Những năm gần đây theo định hướng đa dạng hoá nguồn thực liệu phục vụ cho các mục tiêu sử dụng sản phNm khác nhau, các cơ quan khoa học chuyên ngành kết hợp với các cơ sở sản xuất tiến hành nhập nội và đánh giá một số giống có ưu thế của một số nước. | BÁO CÁO KẾT QUẢ TRỒNG SO SÁNH MỘT SỐ GIỐNG DỨA MỚI CÓ TRIẺN VỌNG Vũ Mạnh Hải Nguyễn Quốc Hùng SUMMARY A study on the selection of pineapple With aim of selecting good varieties of pineapple to be introduced into large scale newly imported cultivars have been tested for their adaptability in Donggiao foodstaff enterprise. Results conducted from comparision experiments showed that all of pineapple varieties tested were healthy and gave high yield of good quality compared with the traditional ones inwhich MD - 2 belonging Queen group and H180 representing for Cayen group were considered to be the best that can be recommended for pineapple growers in near future. Keywords Pineapple Queen and c I. ĐẶT VẤN ĐỀ Một trong những hạn ngành sản xuất dứa ở Vi suất quả còn thấp. Việc í 1 ái iế .i hộ giống có ý nghĩa rất qua năm gần đây theo định hưó nguồn thực liệu phục vụ chc sử dụng sản phẩm khác nhau khoa học chuyên ngành kết hợp V sở sản xuất tiến hành nhập nội và đánh giá một số giống có ưu thế của một số nước có điều kiện sinh thái tương tự nhằm sớm đưa vào sản xuất bộ giống tốt. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi giới thiệu một số kết quả ban đầu về khảo nghiệm so sánh giống được tiến hành trên đồng ruộng của Công ty Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao nơi có diện tích và năng suất dứa cao nhất ở miền Bắc. II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠẩG PHÁP ẩGHIEẩ CỨU 1. Vật liệu nghiên cứu Thí nghiệm bao gồm 6 giống tương ứng với 6 công thức thí nghiệm. n flower treatment flower forcing . Ig Đài nông 4 Đài nông không gai CT3 Giống hoa Phú Thọ đối chứng cho nhóm Queen MD - 2 gCayen H180 ung Cayen Trung Quốc đối iihóm Cayen 2. Phuong pháp bố trí thí nghiệm - Thí nghiệm được trồng tháng 7 năm 2007 tại Công ty Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao - Tỉnh Ninh Bình. - Thí nghiệm được trồng bằng chồi ngọn bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ với 4 lần nhắc lại. Mỗi công thức trồng 300 cây cho 1 lần nhắc lại. - Thí nghiệm được trồng với mật độ cây ha. Trồng theo hàng kép 4. Lượng phân bón cho toàn bộ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.