TAILIEUCHUNG - XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

Giới thiệu kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chất công trình (ĐCCT) EGEOBase. Xây dựng các chương trình hỗ trợ thành lập các bản vẽ, bản đồ phục vụ công tác thành lập bản đồ ĐCCT. ứng dụng CSDL và các chương trình hỗ trợ trong đề án Lộc Ninh | BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT THỦY VĂN - ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH MIỀN NAM -----------------------o0o----- BÁO CÁO TỔNG KẾT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ Các chương trình Hô trợ thành lập BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH Tác giả Nguyễn Xuân Nhạ Trịnh Quang Trung Trần Anh Tuấn Lê Thuý Vân 6321 16 3 2007 TP. HỒ CHÍ MINH 2007 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT THỦY VĂN - ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH MIỀN NAM ------o0o------ Tác giả Nguyễn Xuân Nhạ Trịnh Quang Trung Trần Anh Tuấn Lê Thuý Vân BÁO CÁO XÂY dựng Cơ Sở Dữ liệu địa chất công trình VÀ Các chương trìNh Hỏ trợ thành lập BẢN ĐỒ ĐỊA chất công Trình LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG CHỦ NHIỆM Phạm Văn Giắng Nguyễn Xuân Nhạ TP. HỒ CHÍ MINH 2007 MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT DANH MỤC CÁC THUẬT MỞ Chương I - KHỐI LƯỢNG CÁC DẠNG CÔNG Chương II - CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT CÔNG I - PHẦN MỀM XÂY DỰNG II - CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT CÔNG - Cấu trúc của cơ sở dữ - Phần số liệu của - Phần giao diện của - Phần liên kết của Chương III - CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG I - CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THÀNH LẬP BẢN - Ký hiệu thạch học và hàm thư viện dùng chung cho các chương - Các chương trình hỗ II - CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THÀNH LẬP BẢN - Các chương trình hỗ - Các hỗ trợ Chương IV - ỨNG DỤNG CƠ SỞ DŨ LIỆU VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TRONG ĐỀ ÁN LỘC Chương V - BÁO CÁO KINH I - KHÁI II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC VÀ CHI - Tình hình thực hiện khối - Chi phí thực KẾT TÀI LIỆU THAM

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.