TAILIEUCHUNG - BÁO CÁO TỐM TẮT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI "CHIẾT TÁCH GERANIOL TỪ TINH DẦU SẢ PHALMAROSA""

Geraniol là một thành phần có trong nhiều loại tinh dầu như sả phalmarosa , các loại sả khác , trong gingergras, phong lữ và tinh dầu hoa hồng, theo các tài liệu cho thấy hàm lượng Geraniol trong tinh dầu sả | ĐỀ TÀI CHIẾT TÁCH GERANIOL ro ow HGHXBj VA aOĩiG ĨĨGHIBP Tííưc rifn Gông nghlf p Thực phấn Ĩ O TA mioc TAO UAO ỵo ũ ọ -. Uii HGi E- T CUlí 0TT--T T T- rIOT PA .f FAT A .-huộo ùỉ tèl Cap Mm nix ci Ọ Z - à3 f í t Ư A Ạ BAO CAO TOM TAT CONG TRINH KHOA HOC KY THUAT 1. Ten cong trii h Nghien cuu chiet tach geraniol tù tinh dáu sa palmarosa. 2. Mục tieu cua còng trinh de ra va da dạt GUOC qua thuc te ap dung. f t k. A A Ạ f I X Đa nghiên cùu thanh cong qui trinh chiet tach geraniol co trong tinh dâu sX-hoa hong palmarosa . vã da nghiên cúu su dụng geraniol thu duo c phoi húõng thanh húòng liêu dung trong công nghiểp thuc phàm vã my pham mot hinh húòng cho nuôc uong va mot hình huóng chung cho cao goi dàu . A z 3. Ten tac gia Nguyếq thi Tham Chu nhiếm bố mon huo ng lieu và gia vi Cong tac Phan thi súu PTS. BÔ mon húòng lieu vã Ria vi 4. Thỏi dièm đùỏc hôi dong KHKT Viên xet giam dính ngay 29 11 1990 va dè tai nhã nũổc 64 c - 03 - 06 da nghiêm thu. 5. Thói di ém ap dung va nói ap dung. -Dề tãi chúa ap dung dùóc vào san xuàt. Ly do - V A r -í z - Hieut suat thu hoi san phàm con thap. T - ThóịTgian con -qua ngấn và diếu kiến thiet bi côn thieụ nén càn có thồi gian nghiem tiep mot thoi gian núa. G Ngay 28 2 1991 Chu nhiểm dế tai A t Nguyen thi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.