TAILIEUCHUNG - Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 5 - Hoàng Văn Hiệp

Bài giảng "Cấu trúc máy tính - Chương 5: Lập trình hợp ngữ với 8088" trình bày các nội dung: Mở đầu về lập trình hợp ngữ; các cấu trúc lập trình với hợp ngữ; các lệnh logic, lệnh dịch và lệnh quay; ngăn xếp và thủ tục; các lệnh nhân, chia; các lệnh thao tác chuỗi. nội dung chi tiết. | Cấu trúc máy tính Chương 5 LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI 8088 516 Nội dung chương 5 . Mở đầu về lập trình hợp ngữ . Các cấu trúc lập trình với hợp ngữ . Các lệnh logic lệnh dịch và lệnh quay . Ngăn xếp và thủ tục . Các lệnh nhân chia . Các lệnh thao tác chuỗi . Một số ví dụ 517 . Mở đầu về lập trình hợp ngữ 1. Các loại ngôn ngữ lập trình 2. Cú pháp của hợp ngữ 3. Dữ liệu của chương trình 4. Khai báo biến 5. Khai báo hằng 6. Một số lệnh cơ bản 7. Cấu trúc chương trình 8. Chương trình EXE và COM 9. Vào-ra đơn giản 10. Các ví dụ 11. Dịch và chạy chương trình .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.