TAILIEUCHUNG - Tài liệu tư pháp quốc tế - vấn đề 6

Quyền SHCN là các quyền hợp pháp của con người đối với các đối tượng mang tính CN (sáng chế, giải pháp hữu ích ) hoặc những dấu hiệu phân biệt mang tính thương mại do trí tuệ con người tạo ra và được nhà nước bảo hộ trong một thời gian nhất định. | VĐ 6. QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG. I. Quyền sở hữu CN 1. Khái niệm Quyền SHCN là các quyền hợp pháp của con người đối với các đối tượng mang tính CN sáng chế giải pháp hữu ích. hoặc những dấu hiệu phân biệt mang tính thương mại do trí tuệ con người tạo ra và được nhà nước bảo hộ trong một thời gian nhất định. 2. Đặc điểm - Quyền SHCN mang tính lãnh thổ tuyệt đối hơn so với quyền tác giả. Thể hiện Quyền SHCN chỉ phát sinh khi được cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cấp văn bằng bảo hộ trừ t h ngoại lệ như bí mật kinh doanh. Văn bẳng bảo hộ chỉ có hiệu lực trên lãnh thổ mà nhà nước đó cấp. 3. Phân biệt quyền tác giả với quyền SHCN mọi ng tham khảo nhé vì tớ phân biệt dựa trên giá trình luật sở hữu trí tuệ đấy Quyền tác giả Quyền SHCN Đối tượng Các tác phẩm văn học nghệ thuật khoa học. Các tài sản trí tuệ luôn gắn liền với hoạt động sx - mang tính hữu ích hay khả năng ứng dụng cao Phạm vi áp dụng Chủ yếu đc áp dụng trg các hoạt động giải trí tinh thần Sử dụng trg các hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại ĐK đc bảo hộ Đc bảo hộ ko phụ thuộc vào giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật Phải đáp ứng những tiêu chuẩn bảo hộ nhất định phải có tính mới tính sáng tạo. Tính lãnh thổ Rõ ràng và tuyệt đối Mang tính tuyệt đối hơn Hình thức xác lập quyền sở hữu Hành vi tạo ra tác phẩm của tác giả ko phụ thuộc vào thể thức thủ tục nào Đc xác định dựa trên quyết định của cqnn có thẩm quyền thông qua việc xét và cấp văn bằng bảo hộ cho chủ sỏ hữu các đối tượng đó Thời hạn bảo hộ Dài hơn do thời gian tồn tại của một tác phẩm là rất dài nên cần bảo hộ thời gian dài để đảm bảo hơn quyền lợi của tác giả . Ngắn hơn vì các đối tượng của QSHCN là các yếu tố khoa học kỹ thuật nếu thời hạn dài sẽ dẫn đến độc quyền công nghệ đó. Ngoài ra còn ảnh hưởng đến giá cả và lợi ích công chúng. Bên cạnh đó các khoa học công nghệ thường có thời gian tồn tại ngắn do khoa học kỹ thuật luôn có sự sáng tạo phát triển mới hơn nên nếu vẫn cứ bảo hộ sẽ ko phù hợp với .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.