TAILIEUCHUNG - Xây dựng phần mềm quản lý định mức và đơn giá dự toán công trình địa chất phục vụ công tác lập , thẩm định dự án toán các đề án địa chất

Các bộ định mức và đơn giá dự toán được Bộ Công nghiệp ban hành tại các Quyết định dưới đây vẫn có hiệu lực thi hành đối với các doanh nghiệp trong công tác điều tra, khảo sát, thăm dò khoáng sản và các hoạt động dịch vụ địa chất khác của các đơn vị sự nghiệp địa chất. | BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆN NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỂ TÀI XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐỊNH MỨC VẦ ĐƠN GIẢpựTOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐỊA CHAT PHỤC vụ CÔNG TÁC LẬP THAM ĐỊNH Dự TOÁN CÁC ĐỂ ÁN ĐỊA CHẤT Hà Nội - 2005 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆN NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỂ TÀI XẢY DỰNG PHẦN MỂM QUẢN LÝ ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIẢ Dự TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐỊA CHẤT PHỤC vụ CÔNG TÁC LẬP THAM ĐỊNH Dự TOÁN cẮc ĐỀ ÁN ĐỊA CHẤT VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN cứu CHỦ NHIỆM ĐỂ TÀI ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN Lê Văn Hợp Hà Nội - 2005 MỤC LỤC Trang Mở đầu 5 I. Phương pháp và các bước tiến hành 6 L1. Thiết kế hệ thống và lập trình 8 L2. Phương pháp và trình tự tính toán 9 II. Kết quả nghiên cứu đạt được 10 ILL Thu thập và tổng hợp tài liệu 10 IL2. Biên tập và lập cơ sở dữ liệu 10 . Tính chi phí dự toán 28 IL4. Tính đơn giá dự toán 28 Lập và thẩm định dự toán các đề án địa chất 33 III. Kinh phí thực hiện đề tài 35 Kết luận và kiến nghị 38 Tài liệu tham khảo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.