TAILIEUCHUNG - luận văn:Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Ngân hàng là một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất trong nền kinh tế. Với vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng, Ngân hàng là cầu nối trung gian cung cấp vốn cho mọi hoạt động đầu tư phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Có thể khẳng định một điều rằng, nếu một nền kinh tế không có hệ thống ngân hàng, nó sẽ không thể phát triển nhanh và rực rỡ như hiện nay. | 1 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I . .J ĐỀ TÀI Nâng cao hiệu quả quản lý i rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch ngân hàng A 5 ỉ ngoại thương Việt Nam I 2 MỤC LỤC Trang DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC KÝ Tự VIẾT TẮT LỜI MỞ Chương I Những vấn đề cơ bản về hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại NHTM .7 Ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng của Khái niệm ngân hàng thương Hoạt động tín dụng của Tổng quan về rủi ro trong Khái niệm về rủi Nguyên nhân rủi . Các loại rủi Rủi ro tín dụng của Khái niệm và bản chất của rủi ro tín . Nguyên nhân của rủi ro tín . Chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín Quản lý rủi ro tín dụng trong Khái niệm quản lý rủi ro tín . Các phương pháp quản lý rủi ro tín Chương II Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng 3 Sở giao dịch Ngân hàng ngoại thương Việt . Khái quát về sở giao dịch ngân hàng ngoại thương Việt . Lịch sử và phát . Cơ cấu tổ . Tình hình hoạt động kinh . Thực trạng rủi ro tín dụng tại SGD NHNT . Quy trình và chính sách tín dụng tại SGD NHNT . Cơ sở xây dựng chính . Tình hình nợ quá hạn tại SGD NHNT . Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại SGD NHNT Quy trình quản lý rủi ro tín dụng tại SGD NHNT . Quy trình thẩm định rủi ro tín dụng chi . Những kết quả đạt . Hạn chế còn tồn Chương III Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín tại sở giao dịch ngân hàng ngoại thương Việt Định hướng phát triển tín dụng của SGD NHNT Kế hoạch phát triển của SGD NHNT Định hướng phát triển tín . Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại SGD NHNT Thay đổi cơ cấu cho Tăng cường huy động Hoàn thiện quy trình tín dụng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.