TAILIEUCHUNG - Tài liệu tư pháp quốc tế - vấn đề 1

Đối tượng điều chỉnh của Tư pháp quốc tế Đối tượng điều chỉnh của TPQT là các quan hệ pháp luật dân sự có yếu tố nước ngoài. Các quan hệ pháp luật được xem là quan hệ pháp luật dân sự | VĐ1 KHÁI NIÊM VÀ NGUÒN CỦA TƯ PHÁP QUỐC TẾ 1 Đối tượng điều chỉnh của Tư pháp quốc tế Đối tượng điều chỉnh của TPQT là các quan hệ pháp luật dân sự có yếu tố nước ngoài. Các quan hệ pháp luật được xem là quan hệ pháp luật dân sự Quan hệ dân sự như đã được quy định trong BLDS Việt Nam Quan hệ lao động Quan hệ thương mại Quan hệ hôn nhân gia đình Quan hệ tố tụng dân sự. Tư pháp quốc tế là một ngành luật điều chỉnh các mối quan hệ Dân sự quan hệ Hôn nhân và Gia đình quan hệ Lao động quan hệ Thương mại và Tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài. Nói một cách ngắn gọn ngành luật Tư pháp quốc tế điều chỉnh các mối quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài. TPQT không điều chỉnh tất cả các quan hệ pháp luật TPQT chỉ điều chỉnh các quan hệ pháp luật mang tính chất dân sự. TPQT không điều chỉnh tất cả các quan hệ pháp luật mang tính chất dân sự TPQT chỉnh điều chỉnh những quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài. Điều 758 Bộ luật Dân sự Việt Nam 2005 Một quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có sự hiện diện của một trong ba dấu hiệu sau đây thì được xem là quan hê dân sự theo nghĩa rông có yếu tố nước ngoài Có ít nhất một trong các bên tham gia là cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Căn cứ để xác lập thay đổi chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài phát sinh tại nước ngoài. Tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài. Ví dụ VD Một công dân Việt Nam kết hôn với một công dân nước ngoài. Đây là quan hệ có yếu tố nước ngoài. VD Một Việt Kiều người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước kết hôn với một công dân Việt Nam tại Việt Nam. Đây là quan hệ có yếu tố nước ngoài theo k4d100 LHNGD VD Hai nam nữ công dân Việt Nam sang du học ở nước ngoài. Trong thời gian ở nước ngoài họ tiến hành kết hôn với nhau trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Đây là quan hệ có yếu tố ngước ngoài VD Hai doanh nghiệp Việt Nam một của Cần Thơ và một của cùng tham dự một hội chợ triển lãm tại Lào. Trong thời gian ở Lào hai bên tiến hành .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.