TAILIEUCHUNG - Tiểu luận đề tài : Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần nhựa và cơ khí Hải Phòng

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nƣớc ta đã chuyển dần từ nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trƣờng theo định hƣớng XHCN. Bên cạnh những thành tựu đạt đƣợc đáng kể về mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, nền kinh tế thị trƣờng với các quy luật kinh tế đặc trƣng của nó nhƣ quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG. . . Luận văn Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu ch phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần nhựa và cơ khí Hải Phòng Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta đã chuyển dần từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Bên cạnh những thành tựu đạt được đáng kể về mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội nền kinh tế thị trường với các quy luật kinh tế đặc trưng của nó như quy luật giá trị quy luật cung cầu quy luật cạnh tranh. đã tạo nên môi trường kinh doanh hấp dẫn sôi động nhưng cũng đầy rủi ro và không kém phần khốc liệt. Với vai trò là tế bào của nền kinh tế các doanh nghiệp trong tất cả các ngành nghề thuộc mọi lĩnh vực muốn tồn tại trên thị trường đều phải hoạt động có hiệu quả tự khẳng định mình để vươn lên. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều nhằm mục đích phục vụ tốt hơn cuộc sống con vậy họ không ngừng đặt câu hỏi làm cách nào để thu dược lợi nhuận và không ngừng nâng cao lợi nhuận cũng như để đứng vững trong thị trường cạnh tranh. Một trong nhiều biện pháp quan trọng mà nhiều doanh nghiệp quan tâm đến đó là không ngừng tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời phải thường xuyên theo dõi tính toán đo lường và ghi chép lập biểu đồ mọi hoạt động của doanh nghiệp. Để thực hiện được điều này các doanh nghiệp cần phải tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán vì đó là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty nói riêng là bộ phận quan trọng trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nên luôn luôn đòi hỏi phải được hoàn thiện phải có sự quan tâm nghiên cứu nhằm đưa ra một phương pháp thống nhất khoa học trong công .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN