TAILIEUCHUNG - Báo cáo thực tập: Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH xây dựng thương mại và xuất nhập khẩu Cieza Vĩnh Phúc

Nội dung bài báo cáo gồm 3 phần chính: phần 1 tổng quan về đặc điểm kinh tế-kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH xây dựng thương mại và xuất nhập khẩu Cieza Vĩnh Phúc, phần 2 tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty TNHH xây dựng thương mại và xuất nhập khẩu Cieza Vĩnh Phúc, phần 3 đánh giá khái quát tổ chức kế toán tại công ty TNHH xây dựng thương mại và xuất nhập khẩu Cieza Vĩnh Phúc | .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN