TAILIEUCHUNG - Bài Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng - Giáo án Tiếng việt 4 - GV.N.Phương Hà

Với nội dung của bài Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng học sinh có thể hiểu nội dung bài: Cách nghĩ của trẻ em về thế giới, về mặt trăng rất ngộ nghĩnh, rất khác với người lớn. Hiểu nghĩa các từ ngữ: vời, thợ kim hoàn. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN