TAILIEUCHUNG - Bài Luyện từ và câu: Câu kể - Giáo án Tiếng việt 4 - GV.N.Phương Hà

Với nội dung của bài Luyện từ và câu: Câu kể học sinh có thể tìm được câu kể trong đoạn văn. Đặt câu kể để tả, trình bày ý kiến. Nội dung câu đúng, từ ngữ trong sáng, câu văn giàu hình ảnh, sáng tạo. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN