TAILIEUCHUNG - Đề KTCL ôn thi ĐH môn Hóa học - THPT Trần Phú lần 1 (2011-2012) đề 161

Để giúp bạn thêm phần tự tin trước kì thi tuyển sinh Đại học. Hãy tham khảo đề kiểm tra chất lượng ôn thi ĐH môn Hóa học - THPT Trần Phú lần 1 (2011-2012) đề 161 để đạt được điểm cao hơn nhé. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ w CÁC MÔN THI ĐẠI HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC NĂM HỌC 2011-2012 _ LẦN I THANG 2 2012 Đề thi có 05 trang Đề thi môn Hoá học - Khối A B Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề Họ tên thí sinh .Số báo danh . Mã đề 161 Cho biết C 12 H 1 O 16 N 14 S 32 Cl 35 5 Na 23 K 39 Ba 137 Al 27 Fe 56 Zn 65 Ag 108 Cu 64. Câu 1. Thủy phân hoàn toàn 314 25 gam protein X thu được 877 5 gam valin. Biết rằng phân tử khối của X là 6285. Số mắt xích Val trong phân tử X là A. 192. B. 197. C. 20. D. 150. Câu 2. Cho cân bằng hóa học sau N2 k 3H2 k 2NH3 k AH 0. Cho các biện pháp 1 Giảm nhiệt độ 2 Tăng áp suất chung của hệ phản ứng 3 Dùng thêm chất xúc tác Fe 4 Giảm nồng độ của NH3. Những biện pháp nào làm cho cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận A. 2 4 . B. 1 2 4 . C. 1 2 . D. 1 2 3 . Câu 3. Cho sơ đồ biến hóa CH4 X Y CH3COOH. Để thỏa mãn với sơ đồ biến hóa trên thì Y là A. C2H4 hoặc C2H5OH. B. CH3CHO hoặc CH3CH2Cl. C. CH3CHO. D. C2H5OH. Câu 4. Để phản ứng hoàn toàn với m gam metyl salixylat cần vừa đủ 1 08 lít dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là A. 97 2. B. 82 08. C. 64 8. D. 164 16. Câu 5. Hỗn hợp X gồm Fe2 SO4 3 FeSO4 và Al2 SO4 3. Thành phần phần trăm về khối lượng của oxi trong X là 49 4845 . Cho 97 gam X tác dụng với dung dịch NH3 dư thu được kết tủa có khối lượng là A. 31 375 gam. B. 50 5 gam. C. 76 gam. D. 37 75 gam. Câu 6. Nhiệt phân hoàn toàn 44 1 gam hỗn hợp X gồm AgNO3 và KNO3 thu được hỗn hợp khí Y. Trộn Y với a mol NO2 rồi cho toàn bộ vào nước chỉ thu được 6 lít dung dịch chứa một chất tan duy nhất có pH 1. Giá trị của a là A. 0 5. B. 0 4. C. 0 3. D. 0 2. Câu 7. Thực hiện các thí nghiệm sau a Đun nóng hỗn hợp bột Fe và I2. b Cho Fe vào dung dịch HCl. c Cho Fe OH 2 vào dung dịch HNO3 loãng dư. d Đốt dây sắt trong hơi brom. e Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Số thí nghiệm tạo ra muối sắt II là A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 Câu 8. Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H11Cl và phù hợp với sơ đồ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN